zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

PLATY SESTIER

Novelou zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou bol zmenený aj zákon  č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

Zmena sa týkala najmä platov sestier a iných zdravotníckych pracovníkov. Okrem toho, že táto téma rezonovala v médiách, je často diskutovaná v našich ambulanciách.  Nemôžeme sa tomu čomu čudovať.  Myslíme si, že za všetkých našich členov môžeme konštatovať, že si prácu našich sestier naozaj vážime a primerané ocenenie ich práce im doprajeme.  Na druhej strane ale nevidíme dostatočné krytie zvýšených nákladov v ambulanciách, keď rozpočet na rok 2019, hoci sa zdroje aj vďaka našej podpore podarilo navýšiť, považujeme za nedostatočný.

Ministerstvo zdravotníctva predložilo Zdravite návrh Memoranda   o účelovom použití štátnych finančných prostriedkov v priebehu kalendárneho roka 2019  práve   na krytie mzdových nárokov zdravotníckych pracovníkov. Z dôvodov uvedených vyššie, a tiež z dôvodu že návrh memoranda  nebol dostatočne jasný  z pohľadu  zabezpečenia  dostatočných zdrojov a   navrhuje v podstate retroaktívne účinky,   Zdravita ho neodsúhlasila. Čo sa týka retroaktívnych účinkov, tie by mohli znamenať, že zvýšenie cien od 1.1.2019 vo VšZP, o ktorom Zdravita rokovala už od septembra, by muselo byť použité na mzdové nároky zdravotníckych pracovníkov,s čím nemôžeme súhlasiť a považujeme to za absolútne neprijateľné!

Otázka, ktorá  našich členov dnes zaujíma je,  či a do akej miery sa novelizovaná  úprava platov sestier a iných zdravotníckych pracovníkov týka aj neštátneho ambulantného sektora.

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,stavovských organizáciách v zdravotníctve v osobitných ustanoveniach o odmeňovaní niektorých zdravotníckych pracovníkov  upravuje mzdu zdravotníckych pracovníkov v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení   u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti.  Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že táto úprava sa na neštátny ambulantný sektor nevzťahuje.  Je teda na každom z Vás, ako sa na prípadnej úprave platu so svojou sestrou dohodnete.