zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

KOMÁRNO BEZ PĽÚCNEJ AMBULANCIE!

Zlá správa pre okres Komárno: K 31.12.2019 končia svoju činnosť dve pneumologicko-ftizeologické ambulancie. Zanikajú bez náhrady a sú to jediné dve ambulancie tejto odbornosti v Komárne.

Problém ale nebudú mať len pacienti z Komárna, ale z celého okresu. Na celý komárňanský okres so skoro 103 tisíc obyvateľmi totiž ostane jedna jediná pľúcna ambulancia, a to v Hurbanove.

A toto nie je problémový odbor, či okres. Podobné situácie vznikajú naprieč celým Slovenskom.

V posledných týždňoch sa často skloňuje bezpečnosť pacienta.  Ministerstva zdravotníctva  dokonca pripravilo vyhlášku  o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.

V ambulanciách má bezpečnosť pacienta zahŕňať päť oblastí: bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní, optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, riešenie neodkladných stavov, bezpečná komunikácia, ordinačné hodiny a zastupiteľnosť. S výnimkou bezpečnej komunikácie sú to všetko oblasti  už dnes upravené právnymi predpismi, alebo obsiahnuté v prevádzkových poriadkoch ambulancií.

Bezpečná komunikácia v platných predpisoch zatiaľ takto obsiahnutá nie je. A čo má vlastne priniesť?

Vypracovaný

a)      systém na zabezpečenie poskytnutia časového priestoru pacientovi pri konzultácií s ošetrujúcim lekárom, aby popísal svoj zdravotný stav a jeho súvislosti, aby mal možnosť klásť otázky zdravotníckemu pracovníkovi, 

b)      systém na zabezpečenie poskytnutia informácií pacientovi v dostatočnom čase a takým spôsobom, aby pacient poskytnutým informáciám porozumel, v prípade potreby je zdravotnícky pracovník povinný umožniť pacientovi prítomnosť ním privedeného tlmočníka,

c)       systém použitia alternatívnych komunikačných techník medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom, vrátane  poskytnutia obrazových a  písomných  komunikačných a inštruktážnych   pomôcok pre pacientov  ako  sú  napríklad  obrázky, návody,  odporúčania,

d)      systém sledovania a analýzy zistených  nedostatkov  pri  komunikácii s pacientom,

e)      vypracovaný postup opatrení na  odstránenie zistených nedostatkov.

Ambulanciám tak pribudne ďalšia administratívna povinnosť – vypracovať systém. Návrh vyhlášky však už nedáva návod, ako má lekár reálne zvládnuť nápor pacientov v situácii, aká vzniká v okrese Komárno. Ani to, ako má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečiť zastupiteľnosť, ak je tak, ako v prípade pľúcnej ambulancie v okrese Komárno, široko – ďaleko jediný.

Preto si myslíme, že je nevyhnutné prioritne riešiť najmä zanikajúce ambulancie a nedostatok zdravotníckeho personálu!  Lebo dnes je často jedinou bezpečnosťou pacienta, že sa dostane na vyšetrenie.

Musí nás byť počuť – Lekári bojujú aj za pacientov