zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

OZNAMOVANIE ZAMESTNANCOV ZARADENÝCH DO 2. KATEGÓRIE NA ÚVZ SR DO 15.1.2019

V januári tohto roku sa po prvý krát uplatňuje povinnosť vyplývajúca z novelizovaného znenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Jedná sa o povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Táto povinnosť sa vzťahuje aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pri oznamovaní údajov je potrebné nahlásiť tých zamestnancov, ktorí  sú v zmysle posudku o riziku vypracovaného pre konkrétnu ambulanciu zaradení do  2. kategórie. Môže sa jednať o lekára, sestru, ale napr. aj o upratovačku z dôvodu chemických faktorov.   Povinnosť sa vzťahuje na zamestnancov v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy, ale aj na základe „dohody“.

Ďalšie informácie k splneniu povinnosti nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva:

INFORMÁCIA ÚVZ SR

FORMULÁR ELEKTRONICKÉ OZNAMOVANIE

USMERNENIE ÚVZ SR

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY