zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

VZNIK ZDRAVITY

Zdravita o.z. bola na pôde ASL SR založená koncom roka 2004 za účelom formulovania spoločných požiadaviek na obsah zmlúv a dodatkov so zdravotnými poisťovňami, ako aj na spoločný postup a zastupovanie záujmov členov združenia pri rokovaní o zmluvných podmienkach zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnými poisťovňami ako aj zmlúv so Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a na kontrolu plnenia zmlúv so zdravotnými poisťovňami.

Dnes má vyše 2500 členov, neštátnych ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti všetkých segmentov a odborností. Združuje odbory primárnej starostlivosti - všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov, ako aj gynekológov, špecialistov, ADOS, psychológov, logopédov a SVALZ-ové pracoviská. Odborné sekcie pre jednotlivé segmenty zaručujú riešenie špecifických otázok a presadzovanie špecifických potrieb so zachovaním autonómie. Súčasne ich vzájomná  podpora znamená silný nástroj pri zastupovaní záujmov členov Zdravity.

Od vzniku Zdravita o. z. zo samotnej jeho činnosti postupne vyplynula potreba prijímania zmien, ktoré by umožnili prispôsobenie sa novým situáciám pri rokovaniach  so zdravotnými poisťovňami a samotnej praxi fungovania združenia.

Zmeny boli prerokovávané a prijímané postupne na zasadnutiach Zboru spoločných zástupcov a členských schôdzach Zdravita o. z. , pričom prijaté zmeny boli prenesené a zapracované do Zmluvy o združení.

Aj keď podľa modelu Zdravity vnikli v neskorších rokoch iné združenia resp. modely zastupovania ambulantných lekárov, ZDRAVITA JE NAJVAČŠÍM ZDRUŽENÍM AMBULANTNÝCH LEKÁROV

ZDRAVITA

 je rešpektovaným subjektom v zdravotníctve

ZDRAVITA

združuje všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti - VLD, VLDD, GYN, ŠAS, SVALZ, ADOS, so zachovaním autonómie v ich špecifických otázkach, pri využití vzájomnej podpory a rešpektu   

ZDRAVITA v spolupráci s ASL SR zabezpečuje pre svojich členov zaujímavé benefity