zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

PREČO SA STAŤ ČLENOM ZDRAVITY?

ZDRAVITA ako najsilnejšie združenie ambulantných poskytovateľov

  • združuje viac ako 2500 členov
  • reprezentuje všetky segmenty a odbornosti, hľadá medzi nimi prieniky a rešpektuje osobitosti
  • presadzuje potreby ambulantných poskytovateľov
  • zastupuje neštátnych ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zmluvných vzťahoch so zdravotnými poisťovňami za účelom zabezpečenia vyvážených zmluvných podmienok

ZDRAVITA chce poznať názor a problémy každého svojho člena

  • pre účinné poznanie a presadzovanie potrieb svojich aktívne využíva dotazníkové zisťovania
  • stretáva sa so svojimi členmi na krajských a regionálnych stretnutiach

ZDRAVITA informuje svojich členov

  • informuje svojich členov prostredníctvom Newslettra - informačného materiálu o výsledkoch rokovaní so zdravotnými poisťovňami, aktuálnych otázkach týkajúcich sa ambulantnej praxe, o pripravovaných legislatívnych zmenách, o schválených novelách právnych predpisov, dôležitých termínoch a povinnostiach
  • v naliehavých prípadoch informuje svojich členov formou Bleskových správ e-mailom alebo SMS
  • komunikuje so svojimi členmi individuálne, podľa ich potrieb

ZDRAVITA pomáha svojim členom

  • v prípade potreby poskytuje svojím členom podporu, poradenskú a konzultačnú činnosť napr. v prípadoch sťažností, kontrol, správnych konaní atď. a iných problémov týkajúcich sa ambulantnej praxe

ZDRAVITA

 je rešpektovaným subjektom v zdravotníctve

ZDRAVITA

združuje všetky segmenty ambulantnej zdravotnej starostlivosti - VLD, VLDD, GYN, ŠAS, SVALZ, ADOS, so zachovaním autonómie v ich špecifických otázkach, pri využití vzájomnej podpory a rešpektu   

ZDRAVITA v spolupráci s ASL SR zabezpečuje pre svojich členov zaujímavé benefity