zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

 • POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUŽIEB SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
  najmä Doplnkové ordinačné hodiny, Zoznam zdravotných výkonov, Posudzovanie etických otázok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, Poučenie a informovaný súhlas, Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane ambulantnej pohotovostnej služby, Práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, Právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, Vystavovanie PN, Doprava
 • ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA
  najmä Vedenie zdravotnej dokumentácie, Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie
 • POSTUP PRI ÚMRTÍ
 • LEKÁRSKE OŽIARENIE
 • VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY
 • ROZSAH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
  najmä Preventívne prehliadky, Neodkladá zdravotná starostlivosť, Zdravotné výkony, Kúpeľná starostlivosť
 • KATEGORIZÁCIA CHORÔB
  najmä Kritériá kategorizácie choroby, Zoznam chorôb
 • ÚHRADA ZA SLUŽBY SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
  najmä Rozsah úhrady, Výška úhrady, Žiadosť o preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby
 • ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
  najmä ,Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti, Zdravotnícke povolanie, Poskytovateľ, Verejná minimálna sieť
 • POVOLENIE
  najmä Vydávanie povolení, Zmena údajov v povolení, Zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania a zmena odborného zástupcu, Určenie náhradného odborného zástupcu, Dočasné pozastavenie povolenia, Zrušenie povolenia, Zánik povolenia
 • VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA
  najmä Zdravotnícki pracovníci, Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, Zdravotná a odborná spôsobilosť, Uznávanie dokladov o vzdelaní, Uznávanie dokladov o špecializácii
 • VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA
  najmä Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, Podmienky akreditácie, osvedčenie o akreditácii, Vydávanie diplomov o špecializácii, certifikátov, potvrdení a osvedčení, Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
 • KOMORY
  najmä Zriadenie komôr, Postavenie, úlohy, orgány komory, Členstvo v komore, Registrácia, Zrušenie, obnovenie, zánik registrácie, Disciplinárne opatrenia a disciplinárne konanie, Vydávanie licencií, Zmena údajov v licencii, Dočasné pozastavenie licencie, Zrušenie a zánik platnosti licencie
 • POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
 • DOZOR A SANKCIE
 • ORGANIZÁCIA ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
 • OPERAČNÉ STREDISKO ORGANIZÁCIA ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
 • ODBORNÁ PRÍPRAVA
 • POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
 • RIADENIE ZDRAVOTNÍCKEHO ZÁSAHU NA MIESTE UDALOSTI S HROMADNÝM POSTIHNUTÍM OSÔB
 • POKUTY
 • VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
 • PREROZDEĽOVANIE POISTNÉHO NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
 • ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE
  najmä Postavenie zdravotnej poisťovne a podmienky na vykonávanie verejného zdravotného poistenia, Činnosť zdravotnej poisťovne, Uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, Uzatváranie zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci, Uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme 1. typu alebo na urgentnom príjme 2. typu,Úhrada zdravotnej starostlivosti, Príspevok na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti Príspevok na správu a rozvoj národného zdravotníckeho informačného systému, Úhrada zdravotnej starostlivosti podľa klasifikačného systému, Kontrolná činnosť
 • ZRIADENIE A PÔSOBNOSŤ ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
  najmä Pôsobnosť úradu, Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém, Orgány úradu, Hospodárenie úradu, Úhrada za činnosť úradu
 • POVOLENIE A PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS ÚRADU
 • PIATA ČASŤ DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
  najmä Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, Vylúčenie z výkonu dohľadu, Práva a povinnosti osoby oprávnenej na výkon dohľadu, Práva a povinnosti dohliadaného subjektu, Protokol, Prehliadka mŕtveho tela, Prehliadka mŕtveho tela v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, Prehliadka mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, Oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, Vykonávanie pitvy,
 • SANKCIE
  najmä Podmienky na uloženie sankcií a na podanie návrhu na uloženie sankcií zdravotnej poisťovni, Ozdravný plán, Nútená správa nad zdravotnou poisťovňou
 • LIKVIDÁCIA ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE
 • TRANSFORMÁCIA DOTERAJŠÍCH ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ
 • ZAOBCHÁDZANIE S LIEKMI A SO ZDRAVOTNÍCKYMI POMÔCKAMI
  najmä Všeobecné podmienky na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami – povolenie, výrova, príprava, veľkodistribúcia liekov, Poskytovanie lekárenskej starostlivosti,,
 • HUMÁNNE LIEKY
  najmä Skúšanie humánnych produktov a humánnych liekov, Uvádzanie humánnych liekov na trh, Dohľad nad humánnymi liekmi, Nakladanie s humánnymi liekmi v zdravotníckych zariadeniach, Farmaceutické spoločnosti
 • VETERINÁRNE LIEKY
 • ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
  najmä Požiadavky na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh alebo do prevádzky, Dohľad nad zdravotníckymi pomôckami, Nehody, poruchy a zlyhania zdravotníckych pomôcok, Nakladanie so zdravotníckymi pomôckami v zdravotníckych zariadeniach, Očné optiky
 • PREDPISOVANIE, VÝDAJ A PODÁVANIE
  najmä Predpisovanie, výdaj a podávanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, Oprávnenie predpisovať humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, Lekársky predpis, lekársky poukaz a objednávka, Lekársky predpis a lekársky poukaz na poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, Výdaj humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, Podanie humánneho lieku,
 • VÝKON ŠTÁTNEHO DOZORU A ŠTÁTNA SPRÁVA NA ÚSEKU FARMÁCIE
 • SANKCIE
 • ZÁKLADNÉ POJMY
 • NÁRODNÉ ZDRAVOTNÉ REGISTRE
 • ELEKTRONICKÁ ZDRAVOTNÁ KNIŽKA
 • PACIENTSKY SUMÁR
 • ELEKTRONICKÝ PREUKAZ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA
 • ŠTANDARDY ZDRAVOTNÍCKEJ INFORMATIKY
 • ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA
 • ORGANIZÁCIA A VÝKON VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
  najmä orgány verejného zdravotníctva
 • PREVENCIA OCHORENÍ A INÝCH PORÚCH ZDRAVIA
  najmä Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia, Opatrenia na predchádzanie ochoreniam, Posudková činnosť, Poradenská činnosť
 • ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
 • ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVÉ PRACOVNÉ PODMIENKY
  najmä Ochrana zdravia pred hlukom, infrazvukom, vibráciami a elektromagnetickým žiarením v životnom prostredí, Ochrana zdravia pri práci,
 • OHROZENIA VEREJNÉHO ZDRAVIA
 • ĎALŠIE POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB
 • ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR
 • PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY