zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Zmeny v predpise liekov. Je to pozitívny krok?

Zmenám v predpisovaní liekov od 1.1.2022 sme sa začali venovať á informovali sme o nich po prvý raz už v decembri minulého roku.

Jedná sa o  zmenu, ktorá neprešla riadnym pripomienkovým konaním a dotknuté strany sa nemali možnosť k nej vyjadriť.  Pri predkladaní návrhu (poslanecký návrh) jeho predkladatelia zrejme vychádzali z nekorektných informácií, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú proces predpisovania liekov.

Predpisovanie liekov sa dotýka množstva subjektov: samozrejme je to pacient (často polymorbídny, často s vyšším vekom), ďalej sú to lekári, všeobecní aj špecialisti , lekári v ambulanciách, poliklinikách, nemocniciach, a samozrejme tiež lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok.  Preto, ak je potrebná zmena v tak citlivej oblasti, musí  jej predchádzať široká diskusia! Pretože problémov máme v zdravotníctve až nad hlavu a nepotrebujeme, aby ich znásobovala nekvalitná legislatíva. (pretože tá, o ktorej teraz hovoríme takou je). 

Parlamentom prijatá zmena neposkytla napríklad žiadny čas, aby sa nemocnice na zmenu pripravili, nehovoriac o tom, že stále platí povinnosť pri prepustení z ústavného liečenia vydať pacientovi lieky na 3 dni, ktorá je v zákone o zdravotnej starostlivosti. Rozpaky vyvoláva aj ustanovenie, podľa ktorého lieky predpisuje “lekár, ktorý má uzatvorenú    zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený“. Všetkým nám je jasné, že zmluvu s poisťovňou má len lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť ako fyzická osoba na základe povolenia.

Na jednej strane potrebujeme pomôcť a podporiť všeobecných lekárov, ale nesmieme pri tom zabudnúť ani na špecialistov, o nedostatku ktorých sa nehovorí (zrejme aby asi sa neistilo, že kráľ je nahý). Vnímame extrémnu záťaž všeobecných lekárov aj špecialistov, ktorú rozhodne zlá a riadne neodkomunikovaná právna úprava nevyrieši. Naopak takáto úprava prinesie len zbytočné napätie medzi lekárov navzájom a napätie medzi lekárov a pacientov, ktorým sa radikálne zhorší dostupnosť liekov.

Prijatá úprava de facto poškodzuje všeobecného lekára, ktorého vylučuje z procesu starostlivosti napr. polymorbídnych pacientov, ktorí  keďže každý recept budú riešiť so špecialistom, zrejme prestanú navštevovať svojho všeobecného lekára.  Práve všeobecný lekár má významnú a nezastupiteľnú úlohu pri koordinácii a manažovaní potrieb pacienta, ktorá bude na základe prijatej úpravy narušená. Všeobecný lekár je prvým a základným článkom v starostlivosti o pacienta  a práve toto jeho postavenie si musíme uvedomiť a vyzdvihnúť.

Označiť predpisovanie liekov indikovaných špecialistom (ktorý nemá celkový obraz o pacientovi a rieši ho len z hľadiska vlastnej odbornosti) za sekretársku prácu je absurdné. Kto iný ako všeobecný lekár má zabezpečiť nezastupiteľnú funkciu v starostlivosti o pacienta, ktorou je komplexný pohľad naň. A len na okraj – dnes sú tieto výkony hradené nad rámec kapitácie v rámci telemecíny.

Asociácia súkromných lekárov SR ešte koncom minulého roka začala vynakladať úsilie na vyriešenie vzniknutej situácie. Intenzívne komunikujeme s Ministerstvom zdravotníctva SR a so zdravotníckym výborom národnej rady,  s cieľom dosiahnuť,

  • aby sa v prechodnom období prijatá úprava  neuplatňovala
  • aby sa doriešil statusu nemocníc ako predpisujúceho subjektu. Napr. aby  pri prepustení hospitalizovaného  pacienta, nemocnica prostredníctvom odborného lekára z oddelenia, kde bol pacient hospitalizovaný, predpísala všetky lieky indikované pacientovi pri danej hospitalizácii, vrátane liekov s preskripčným obmedzením vo všetkých dotknutých špecializáciách na základe konziliárneho vyšetrenia. 
  • aby sa doriešili   právne vzťahy  pri predpisovaní liekov medzi lekármi jednotlivých segmentov (ŠAS a VAS) na základe vzájomnej diskusie tak, aby mechanizmus predpisovania liekov bol čo najpriateľskejší k pacientom a sledoval cieľ vyváženého zaťaženia  všeobecných lekárov a špecialistov,  bez negatívneho zásahu do ich  postavenia.