zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Žiadame vládu, aby zastavila deštrukciu v zdravotníctve a prepracovala revíziu výdavkov

Vláda SR sa bude už čoskoro zaoberať Aktualizáciou implementačného plánu revízie výdavkov na zdravotníctvo 2021 – 2025, ktoré bolo v pripomienkovom konaní. Asociácia súkromných lekárov (ASL SR) má k tomuto materiálu zásadné pripomienky a žiada vládu, aby prehodnotila jeho obsah a prepracovala ho tak, aby zodpovedal reálnemu stavu zdravotníctva. Jeho súčasná verzia sa totiž venuje najmä šetreniu a úsporám, čo je pri súčasnom kolapse v zdravotníctve absolútne nerealizovateľné.
Je skutočne paradoxom, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v týchto dňoch zverejnil Správu o stave verejného zdravotného poistenia, ktorá popisuje katastrofálny stav  zdravotníctva a otvorene hovorí o :

  1. markantnom zhoršení dostupnosti zdravotnej starostlivosti v ambulanciách mnohých odborností,
  2. o alarmujúcom veku lekárov a úbytku ambulancií,
  3. o nadlimitných výkonoch (teda medicínsky uznaných ale nezaplatených) za 24,5 mil. v roku 2022 v segmente SVAZ,
  4. o tom, že základným pravidlom pri uplatňovaní regulácie cien v ambulanciách a SVALZ-och je zohľadnenie ekonomicky oprávnených nákladov a primeranej ziskovej prirážky

Navyše chceme pripomenúť, že aj Programové vyhlásenie vlády deklaruje nasledovné :
„Pacient a pracovníci v zdravotníctve sú nielen jednou z najdôležitejších priorít vlády, ale definujú aj celkovú kvalitu života. Vláda deklaruje, že kľúčovými hodnotami v systéme zdravotníctva sú kvalita, stabilita, ako aj širokospektrálna odborná diskusia vo všetkých témach týkajúcich sa nášho spoločného zdravia.“

Obsah materiálu aktualizácie implementačného plánu revízie výdavkov však s vyššie uvedenými zisteniami a deklaráciami absolútne nekoreluje. Jeho autori skonštatovali, že stále máme priestor šetriť. Chceme Vláde SR a aj tvorcom uvedeného materiálu o šetrení pripomenúť, že všetky okolité krajiny zvýšili za posledné tri roky objemy finančných zdrojov do zdravotníctva markantným spôsobom na rozdiel od Slovenskej republiky.
Naše zdravotníctvo musíme budovať a nie rozoberať tehlu po tehle, tak ako hovorí revízia výdavkov pre zdravotníctvo – len šetrenie, len deštrukcia, len neustále znižovanie kvality a dostupnosti zdravotníctva pre pacientov, ktorí to už v súčasných podmienkach pociťujú na vlastnej koži.

Pre členov ASL SR znamenajú šetrenia v revízii najmä úspory v diagnostike. Každý by si asi povedal, že dom staviame od základov, nie od strechy. Tak isto pacienta musíme najprv dobre zdiagnostikovať, aby sme ho vedeli liečiť a nie naopak. Ak dnes budeme šetriť na diagnostických pracoviskách, je isté, že sa to dotkne jej dostupnosti a kvality.

ASL SR žiada :

  1. prepracovaním materiálu revízie výdavkov pre zdravotníctvo zastaviť deštrukciu v zdravotníctve,
  2. vniesť do analytických tabuliek medicínsky názor,
  3. ale v prvom rade žiada vnímať všetky dopady šetriacich opatrení analytikov očami pacienta, spotrebiteľa služieb zdravotníctva.