zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Stanovisko ASL SR k návrhu rozpočtu

Navrhnutý rozpočet pre zdravotníctvo je v absolútnom rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR. Aj to je jedným z dôvodov, že s návrhom zásadné nesúhlasíme.

Napriek tomu, že na určenie platby štátu sa už nepoužíva percento za poistencov štátu, pokiaľ by sme k prepočtu pristúpili, dostaneme sa k žalostne nízkemu číslu.

Tvrdenie, že diskusia o potrebách pre zdravotníctvo začína od reálnych potrieb rezortu, sa vôbec do návrhu nepremieta.

Rovnako návrh neobsahuje programové rozpočtovanie stanovené podľa potrieb ambulantného sektora, tak ako bolo deklarované MZ SR a k čomu sme poskytli dáta.

Opakovane sa v rozpočte ráta s nereálnymi úsporami, ktoré okrem oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok v segmente ambulantného sektora smerujú do oblasti ŠAS a SVALZ, s čím nemôžeme súhlasiť. Uvedený prístup bude znamenať úplný rozvrat ŠAS vrátane gynekológie, kde už dnes dochádza k dramatickému nedostatku viacerých odborností (napriek tomu, že sa o tom nehovorí).

Hoci materiál zahŕňa zvýšenie zdrojov na odmeňovanie (platový automat + zvýšenie platov sestier), s navýšením zdrojov pre ambulantný sektor sa v oblasti odmeňovania zdravotníckych pracovníkov nepočíta.

Stanovisko v tomto znení bolo doručené AZZZ pre potreby rokovania HSR.