zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Otvorený list predsedovi a členom vlády a parlamentu

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády, vážený pán predseda parlamentu, vážení poslanci,

s úľavou sme prijali informáciu o dohode Vlády SR a s predstaviteľmi LOZ. S úľavou hlavne s ohľadom na našich pacientov, na bezbranných ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc zdravotníkov. Dohodu vítame aj s ohľadom na kolegov lekárov ktorých sa úprava týka.

„Kríza je zažehnaná a kolaps nemocníc nehrozí“, uviedol pán premiér. Zdravotníctvo ale nestojí len na nemocniciach a lekároch v nich. Zdravotníctvo tvoria aj ostatní zdravotnícki pracovníci a jeho súčasťou, respektíve jeho základom, je ambulantný sektor, ktorý zabezpečuje približne 60% zdravotnej starostlivosti. 

Žiaľ, zvýšenie platov sa týka len nemocničných lekárov, netýka sa sestier ani ostatných zdravotníckych pracovníkov a netýka sa ani ambulantného sektora!

V roku 2020 bolo podľa údajov NCZI v ambulanciách viac ako 60 mil. návštev (v roku 2018  a ďalších „predcovidových“ rokoch takmer 66 miliónov). Oproti tomu bol v roku 2020 počet hospitalizovaných pacientov 812 tisíc (v roku 2018 to bolo 980 tisíc).

Ambulancie sú pre pacienta miestom prvého kontaktu so zdravotníctvom a väčšina pacientov príde do nemocnice na odporúčanie z ambulancie. Často počúvame že nemocnice riešia najťažšie stavy. Iste, je predsa logické, že ľahší pacienti sú vyriešení v ambulanciách a ťažkí musia do nemocnice, ktoré majú na to prispôsobené materiálneho-technické a personálne vybavenie. Ale pokiaľ nebude fungovať ambulantná starostlivosť bude ťažkých stavov v nemocniciach omnoho viac a okrem toho do nemocníc budú prúdiť aj všetci ostatní pacienti. Aj tí, ktorých riešili ambulancie a ako vyplýva z údajov NCZI uvedených vyššie, rozhodne ich nie je málo.

Už dnes ambulancie fungujú s veľkými problémami, takmer polovicu prevádzkujú lekári v dôchodkovom veku a pre mladých lekárov sú neatraktívne. Už dnes nemôžu mať lekári a sestry v našich ambulanciách adekvátne a konkurencieschopné mzdy, nevieme čeliť inflácii, ani rastu cien energií. Sme „podnikateľmi“. Naše príjmy sú však obmedzené, závisia od rozpočtu, ale náklady máme neobmedzené. Sme na hrane kolapsu, ktorý následne vyvolá kolaps nemocníc.

V tejto situácii desivo znie správa ministra financií, že „odborári zobrali 100 miliónov ktoré boli pre všetkých, aj pre ambulantných lekárov, pre sestry, aj pre sanitárov, aj pre lepšie lieky na rakovinu“. V prvom rade je vylúčené, aby deklarovaných 100 miliónov stačilo na stabilizáciu všetkých menovaných oblastí…. Ale postaviť otázku tak, že „odborári zobrali ostatným“ je pre nás neakceptovateľné! Tak ako pacienti potrebujú lekárov v nemocniciach, potrebujú aj fungujúce ambulancie, lekárov a sestry v nich a je povinnosťou vlády zabezpečiť podmienky pre všetkých.

V tejto situácii sme reálne ohrození, ohrození sú aj pacienti a dostupnosť zdravotnej  starostlivosti. My nebude dávať výpoveď. V našom prípade pôjde o definitívny a nezvratný zánik ambulancií, ktoré nemá kto nahradiť.

Návrh rozpočtu na rok 2023 predložený do parlamentu počíta s 19%-ným nárastom zdrojov pre ústavnú zdravotnú starostlivosť. Predpokladáme, že uvedené percento sa  v súvislosti s výsledkami rokovania vlády a LOZ zvýši.

Pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť je projektované 7%-né navýšenie a pre

špecializovanú ambulantnú starostlivosť 6%-né navýšenie, s čím nemôžeme čeliť nielen inflácii, ale ani personálnej kríze, ktorá bude v tomto segmente znásobená novými platovými podmienkami   ústavných zariadení, a ktoré za súčasných podmienok nemôžeme dorovnať. 

Pre ambulantný sektor je v rozpočte podľa vecných oblasti plánovaných 93 mil. eur. Táto suma neumožní ani stabilizáciu na úrovni roku 2022. Pre ambulantný sektor je potrebný nárast o 35%. Avšak dnes, aby ambulantný sektor mohol prežiť potrebujeme dosiahnuť minimálne rovnakú úroveň nárastu ako ústavná zdravotná starostlivosť (zatiaľ deklarovaných 19%), čo predstavuje zvýšenie navrhovaného objemu financií pre ambulantný sektor minimálne o 182 mil. eur. V tomto prípade, ak by navýšenie zodpovedalo 19%, celkovo by suma stanovená pre VAS a ŠAS bola 275 mil. eur. 

Prioritou je dnes   riešenie personálnej krízy a potreba zvládnutia  zvýšených  mzdových  nákladov, tak aby boli ambulantní poskytovatelia schopní udržať si resp. získať zdravotníckych pracovníkov.

Za nevyhnutné považujeme, aby bolo v rámci programového rozpočtu, pre ambulantný sektor určených 275 mil. eur (oproti navrhovaným 93 mil. eur), t.j. aby návrh pre ambulantný sektor bol zvýšený o 182 mil. eur a aby boli požadované finančné prostriedky pre ambulantný sektor zabezpečené cez platby za poistencov štátu, pričom uvedené sme  žiadali už na rokovaní HSR, ako členská organizácia AZZZ.

Napriek tomu, že tieto naše požiadavky odzneli v rámci prejednávania rozpočtu na HSR, ako  aj následných rokovaniach, doposiaľ nám zo strany MF SR nebola poskytnutá relevantná a záväzná garancia naplnenia uvedených potrieb ambulantného sektora. Nejednalo sa pri tom o celkové zvýšenie zdrojov v rozpočte, ale len presun požadovaných 182 mil. z rezervy pre všeobecnú a špecializovanú ambulantnú starostlivosť. Rovnako nám doteraz nebola poskytnutá  záväzná informáciu, akým spôsobom, resp. z akej kapitoly budú pre neštátny ambulantný sektor sanované zvýšené náklady na energie, keďže súkromné ambulantné zariadenia nepatria medzi subjekty verejnej správy.

Vážený pán premiér, vážení členovia vlády, vážený pán predseda parlamentu, vážení poslanci,

je na Vás, aký bude ďalší vývoj v zdravotníctve. Je na Vás, či sa pacienti dostanú k zdravotnej starostlivosti, či nebudeme patriť k najhorším krajinám v odvrátiteľnej úmrtnosti.

Je na Vás, či bude mať ambulantný sektor v súčasnej podobe nejakú budúcnosť, alebo budeme musieť pristúpiť ku krajným riešeniam v podobe finančnej účasti pacienta.

V Bratislave 29.11.2022