zdravita@aslsr.sk,  +421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ODDLŽENIE ZDRAVOTNÍCTVA (NAJMÄ ŠTÁTNYCH NEMOCNÍC) UŽ STÁLO 1 692 200 000 EUR. DLHY SA GENERUJÚ ĎALEJ!

Ambulantní lekári  v posledných týždňoch absolvovali  rokovania v zdravotných poisťovniach o zmluvných podmienkach na ďalšie obdobie.  Výsledok je, že až na „kozmetické úpravy“ sa cenové podmienky meniť nebudú.  Aj vďaka historicky najvyššiemu rozpočtu poisťovne hospodária so stratou a na zlepšovanie podmienok ambulantných lekárov nie sú zdroje. Nie sú, napriek Ministerstvom zdravotníctva avizovanému dofinancovaniu…  Tomuto faktu sa ambulantné  zariadenia musia prispôsobiť, tak ako to robia už dlhé roky.  Po zaplatení záväzkov tak nezostane na zvýšenie platov lekárov, sestier, na zlepšenie priestorov ambulancií a čakární, na modernizáciu prístrojového vybavenia.  Na druhej starne nebudú tvoriť dlh a nikto ich nebude oddlžovať! Len budú ďalej zanikať.

V nemocniciach, predovšetkým štátnych, je to inak.

Oddlžovanie je v ich prípade známy fenomén. Oddlžovalo sa už viac krát:

·         v roku  2003 667 miliónov eur 

Ako vyplýva z materiálu, ktorý bol v tom čase predmetom rokovania vlády celková výška poskytnutých prostriedkov na oddlženie zdravotníctva k 31.12.2004  predstavovala 20,1 mld Sk, teda viac ako 667 miliónov eur.  V tom čase sa oddlžovali okrem štátnych nemocníc napr. aj  nemocnice delimitované na vyššie územné celky a obce, zdravotnícke školy, zdravotné poisťovne.  Toto oddlženie prebiehalo  za druhej vlády Mikuláša Dzurindu pomocou štátnej akciovej spoločnosti Veriteľ.  

·         v roku  2008 130,2 milióna eur 
Išlo o oddlžovanie štátnych nemocníc za prvej vlády Roberta Fica. Základom oddlženia mali byť   individuálne akčné plány ozdravenia.  V nich nemocnica musela preukázať schopnosť rok netvoriť nový dlh a schopnosť po dvoch rokoch začať splácať  po dobu 15 rokov svoje záväzky za poskytnutú štátnu výpomoc. V nemocniciach mali byť prijaté   racionalizačné opatrenia.   Plány ozdravenia nemocníc  posudzovali  rezorty zdravotníctva a financií, kritériá však neboli zverejnené rovnako ani projekty nemocníc.  Výsledkom bolo, že sa oddlžilo, ale spôsob hospodárenia a generovanie dlhov pokračovalo.   

·         v roku  2011 310 miliónov eur 
Tretie oddlžovanie v našom zdravotníctve začalo za vlády Ivety Radičovej. Projekt počítal s následnou zmenou právnej formy nemocníc na  akciové spoločnosti. To malo zabezpečiť zmenu pravidiel hospodárenia a zabrániť tvorbe ďalších dlhov.  Transformácia na akciovky, ktorá bola podmienkou poskytnutia nenávratnej finančnej pomoci, sa neuskutočnila.   Táto pomoc bola preklasifikovaná na pôžičku.Išlo o formálny akt a nikto vrátenie „pôžičky“  vlastne ani neočakával..      

·         v roku  2017 585 miliónov eur 
V súčasnosti prebieha (po etapách) štvrtá vlna oddlžovania  Jej  podmienkou sú ozdravné plány a orgány, ktoré majú kontrolné funkcie. Pokiaľ je nám známe ozdravné plány neboli zverejnené… Vznikol Úrad pre riadenie podriadených organizácií. Podľa ministerstva zdravotníctva by malo byť zabezpečené efektívne riadenie, pravidelné reportovanie a jasné pravidlá, pričom úrad by mal kontrolovať, či si plnia úlohy a aké výsledky nemocnice dosahujú. Ak budú nemocnice plniť podmienky ozdravného plánu, dlh sa im odpustí. Inak by mali nasledovať sankcie…

Spolu tak bolo na oddlženie zdravotníctva, predovšetkým štátnych nemocníc od roku 2003 použitých 1 692 200 000 eur.  Skutočne JEDNA MILIARDA,  ŠESŤSTO DEVÄŤDESIAT DVA MILIÓNOV A DVESTOTISÍC EUR !!!!!! 

Ozdravné plány práve prebiehajúceho oddlžovanie  by mali obsahovať opatrenia na päť rokov, ktoré zabránia, aby sa generovali nové záväzky po lehote splatnosti. Mali by! V skutočnosti však štátne nemocnice generujú ďalšie straty!

Ako uvádzajú Hospodárske noviny, podľa dát Sociálnej poisťovne, nemocnice odkladajú platenie odvodov za svojich zamestnancov a len za prvé štyri mesiace tohto roka vyrobili 30-miliónovú sekeru. Nestíhajú platiť ani za lieky a ďalšie záväzky.

Prebieha už tretie kolo štvrtého oddlžovania nemocníc Je naň  vyčlenených 191 miliónov. „S dôrazom na férovosť vynaložených prostriedkov ministerstvo zdravotníctva postupuje v súlade s vládou schválenou koncepciou oddlžovania. Doposiaľ boli v zmysle koncepcie oddlžené záväzky v objeme 395 miliónov eur,“ povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. 

Asi tomu nerozumieme. Veď súčasťou koncepcie oddlžovania  je dodržiavanie ozdravných plánov, inak nemocniciam hrozia sankcie. Napriek tomu sa zadlžovanie štátnych nemocníc nezastavilo, ani nespomalilo. Ako teda fungujú ozdravné plány a sankčné mechanizmy?

Zdroj: Hospodárske noviny