zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

DELEGÁTI VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ASL SR ODMIETAJÚ PRIPRAVOVANÚ REFORMU VŠEOBECNEJ AMBULANTNEJ STAROSTI

Uplynulý víkend sa stretli delegáti Valného zhromaždenia ASL SR na Donovaloch na rokovaní riadneho valného zhromaždenia. Vo voľbách na obdobie rokov 2021-2025 zvolili do funkcie prezidenta MUDr. Mariána Šótha, ktorý predstavil priority ASL SR na najbližšie obdobie: rozpočet pre zdravotníctvo, motivácia mladých pre ambulantný sektor a podmienky a uznanie práce ambulantných lekárov. Tieto priority sa odzrkadlili aj v ďalšom programe Valné zhromaždenia.

O pálčivej otázke obhliadok mŕtvych po zrušení súčasného systému zabezpečenia obhliadok profesionálnymi organizátormi diskutovali delegáti so zástupcom ÚDZS SR Tomášom Kolónyim.

Delegáti jednoznačne deklarovali nesúhlas so zmenou zákona, ktorá umožňuje úradu na základe rozpisu uložiť povinnosť vykonať prehliadku mŕtveho tela ambulantným lekárom (VAS aj ŠAS). Trváme na zabezpečení tejto služby na profesionálnej úrovni iba cestou ÚDZS. Uložená povinnosť môže byť rozpore so získanou špecializáciou a s rozsahom povolenia na poskytovanie ZS, a môže byť dostatočným dôvodom na odmietnutie výkonu obhliadky mŕtvych tiel zo strany ambulantného lekára pokiaľ nedisponuje príslušnou špecializáciou a školením.

Pre stabilizáciu a možný rozvoj ambulantného sektora je jednou z kľúčových otázok téma rozpočtu pre zdravotníctvo. Preto bola veľká pozornosť venovaná otázke programového rozpočtovania. Valné zhromaždenie v tejto oblasti zaviazalo predstaviteľov ASL SR vo vzťahu k MZ SR a MF SR využiť všetky možnosti a dostupné formy „tlaku“ na dosiahnutie zvýšenia podielu štátu na financovaní zdravotnej starostlivosti. V rámci programového rozpočtovania pre ambulantný sektor je nevyhnutné určiť taký podiel zdrojov, ktorý umožní rozvoj ambulantného sektora, a to bez projektovania úspor ako podmienky zvýšenia zdrojov. Naše stanovisko potvrdili aj predstavitelia zdravotných poisťovní. Podľa generálneho riaditeľa VšZP by sa zlepšenie financovania malo udiať skokom, až do sumy jednej miliardy.

Horúcou témou valného zhromaždenia sa stala „Reforma VAS“. Prostredníctvom videokonferencie ju predstavili Oskar Dvořák a Lucia Povalová zo sekcie reformnej agendy MZ SR.

Keďže názory MZ SR a ASL SR na reformu sú vo veľkej miere odlišné, diskusia k nej bola búrlivá a preniesla sa aj do večerného programu práce v segmentoch.

Nakoľko ide o jednu z kľúčových tém rezonovala aj v ďalšom dni rokovania, kedy nás na valnom zhromaždení navštívil minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Prezident ASL SR Marián Šóth vo svojom vystúpení oboznámil ministra so zásadnými nedostatkami navrhovanej reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Základným problémom je podľa ASL SR fakt, že reforma sa netýka špecialistov. Len ambulantný sektor komplexne, teda primárna aj špecializovaná starostlivosť môže byť bariérou pred zbytočnými hospitalizáciami. Zlá situácia a dramaticky sa zhoršujúca dostupnosť špecialistov sa podceňuje a v podstate sedíme na rozbuške.

Ďalší negatívny moment je, že reforma preferuje vznik ambulancií na „zelenej lúke“. Napriek jednoznačným benefitom nielen pre lekárov, ale hlavne pre pacientov návrh nepodporuje personálnu obnovu jestvujúcich ambulancií.

Návrh reformy síce uvažuje o finančných príspevkoch pri vzniku nového miesta (len v primárnej starostlivosti), nerieši ale to, že pomaly príspevok nebude komu ponúknuť. Nerieši akým spôsobom získame lekárov pre prácu v slovenskom zdravotníctve a zabránime ich odchodu do zahraničia.

Blok otázok bol venovaný predstaviteľom zdravotných poisťovní. O aktuálnych problémoch, ale aj o plánoch do budúcnosti diskutovali generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko, členka predstavenstva UNION ZP a člen predstavenstva Dôvera ZP Marián Faktor.