zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Ďalšia novela zákona, ktorá komplikuje prácu lekárom

Poslanci   6. mája schválili novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

Je to ďalšia novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá pridáva povinnosti ambulantným lekárom. Tento krát všeobecným lekárom .

Je to ďalšia novela prijatá na základe poslaneckých návrhov, bez odbornej diskusie.  Ďalší z kamienkov do mozaiky vytvárajúcej obraz práce ambulantného lekár.  A výsledok? Nezáujem mladých lekárov o túto prácu.

O čo sa jedná?  

Zdravotná dokumentácia pacientov (napríklad v kóme) bude môcť byť sprístupnená najbližším príbuzným     aj bez   predchádzajúceho súhlasu pacienta.  Je to v podstate poistka v situácii, keď neexistuje písomný súhlas resp. splnomocnenie.

Podľa dôvodovej správy  právna úprava doposiaľ neriešila prípady, keď  súhlas pacienta na sprístupňovanie údajov zo svojej písomnej zdravotnej dokumentácie, resp. na prístup k údajom zo svojej elektronickej zdravotnej knižky neexistuje a súčasne dôjde k náhlej hospitalizácii či zhoršeniu zdravotného stavu pacienta.  Táto novela má problém vyriešiť.

Okrem vyššie uvedeného  sa zavádza aj   „ nový právny inštitút zákazu poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie dotknutej osoby, resp. z jej elektronickej zdravotnej knižky.“ Zákaz musí byť vyhotovený v písomnej forme s osvedčeným podpisom osoby, ktorá zakazuje poskytovať a sprístupňovať údaje zo svojej zdravotnej dokumentácie.

Zákaz a jeho odvolanie sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, ktorú ako celok vedie všeobecný lekár.

Osoba, ktorá žiada o sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie musí dokázať, že nemá zakázané sprístupňovanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie.

Podľa prijatej novely je dôkazom  písomné potvrdenie od všeobecného lekára  osoby (pacienta), ktorá nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná niekoho splnomocniť a nemá zákonného zástupcu.

Potvrdenie nesmie byť  staršie ako sedem dní a všeobecný lekár je povinný na žiadosť takéto   písomné potvrdenie vydať. Podľa dikcie zákona v písomnom potvrdení všeobecný lekár uvedie údaje o osobe, ktorá o jeho vydanie žiada, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, miesto a dátum vystavenia písomného potvrdenia a informáciu o tom, že zdravotná dokumentácia osoby, ktorá nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná splnomocniť inú  osobu   a nemá zákonného zástupcu, neobsahuje zákaz podľa § 18 ods. 4 vo vzťahu k osobe, ktorá o vydanie písomného potvrdenia žiada. Takéto potvrdenie všeobecný lekár vlastnoručne podpíše a k podpisu pripojí odtlačok pečiatky.  Zmena má byť účinná o 1.8.2021.

Toľkoto k prijatej novele.

Žijeme v ére elektronizácie zdravotníctva.  Všetci si pamätáme na ťažké začiatky eZdravia, eReceptu,…. Museli sme sa prispôsobiť, naučiť sa pracovať po novom, vrátane 80 ročných kolegov.  Nebolo to ľahké, no zvládli sme to.

Preto sa pýtame:  Prečo teda zákaz poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie nie je súčasťou elektronickej zdravotnej knižky? Prečo nestačí túto skutočnosť  vyznačiť do EZK, kde by bolo možné túto informáciu jednoducho nájsť? 

Zaťažujeme všeobecných lekárov zbytočným administratívnym úkonom. Komplikujeme život občanom v ťažkých životných situáciách. V neposlednom rade aj pre nemocnicu by bolo jednoduchšie nájsť si takúto informáciu v EZK pacienta…