zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

Ďalšia injekcia pre VšZP

Naša vláda mala opäť plné ruky práce.  Rokovala dva dni po sebe (24. a 25. 8.2022) a schválila mnoho materiálov, medzi ktorými je aj nenápadný Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 209 z 23. marca 2022, bodu C.3.

Týka sa v podstate   zvýšenia základného imania v spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., v ktorej je vykonávateľom práv jediného akcionára Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré bolo schválené už v marci.

Podľa predkladacej správy „cieľom materiálu je predložiť vláde SR návrh na zmenu uznesenia č. 209 z 23. marca 2022, (ďalej aj ako „uznesenie“) v časti bodu C.3., ktorým vláda SR uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií „uvoľniť zo štátnych finančných aktív finančné prostriedky do výšky 40 miliónov eur v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR ako peňažný vklad štátu na zvýšenie základného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s., v ktorej je vykonávateľom práv jediného akcionára Ministerstvo zdravotníctva SR“, a to „do 5 pracovných dní po doručení žiadosti Ministerstva zdravotníctva SR a po splnení opatrení uvedených v dodatku memoranda podľa bodu C.1 tohto uznesenia.“. … Vzhľadom na skutočnosť, že vyhodnotenie plnenia úloh podľa memoranda je v nadväznosti na obsah, štruktúru a významnosť úloh kontinuálnym procesom, v dôsledku čoho bude splnenie jednotlivých úloh možné vyhodnotiť relevantným spôsobom až po ukončení jednotlivých hodnotiacich cyklov úloh, vymedzených určenými termínmi plnenia, je vyhodnotenie plnenia úloh tak, ako je nastavené v memorande, t.j. k 30.09.2022 objektívne nevykonateľné.“

Na doplnenie uvádzame, že vyššie spomínaný termín sa v marcovom uznesení vlády nenachádza a zrejme vyplýva len z memoranda. Dotknuté strany však nešli cestou dohody o zmene memoranda (keďže vyhodnotenie úloh k 30.09.2022 nie je možné), ale sa rozhodli pre zmenu uznesenia, čo umožní okamžite uvoľniť prostriedky pre VšZP.

Domnievame sa, že je to prvá kvapka na pomoc ambulantnému sektoru. Veď predsa minister zdravotníctva ambulantných lekárov poslal  do zdravotných poisťovní…

Možno si naša vláda uvedomila, že

–          60 % zdravotnej starostlivosti sa realizuje v ambulantnom sektore

–          95 % lekárov primárnej a viac ako 60% lekárov špecializovanej  zdravotnej starostlivosti je v ambulantnom sektore

–          že silný ambulantný sektor je ten, čo odvráti pacientov od nemocníc a tým šetrí zdroje (nie len finančné, ale aj personálne)

–          že veľká časť a z nás, ambulantných poskytovateľov,  má zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti najmä s VšZP uzatvorené do 31.10.2022 a pokiaľ  nám podmienky od zdravotných poisťovní nepomôžu zvládnuť  súčasnú krízu, minimálne časť ambulantného sektora padne 

–          že zmluvy s kozmetickým navýšením nebudeme môcť podpísať.

Alebo, že by nie? Aký je teda plán s ambulantným sektorom?