zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

SCHIZOFRÉNIA POLITIKOV? HOVORIA, ŽE ZDRAVOTNÍCTVO JE ICH PRIORITOU, ALE ROZPOČET TAK NEVYZERÁ

Celkové príjmy  v sektore zdravotníctva sa v návrhu rozpočtu na rok 2020 predpokladajú vo výške 5,42 mld. eur s medziročným rastom 319,1 mil. eur, t. j o 6,26 % viac oproti  schválenému rozpočtu na rok 2019.

Rozmeňme si to na drobné:

• Rozpočet schválený na rok 2019 (označený ako historicky najvyšší) bol absolútne nedostačujúci. Bolo to zrejmé od začiatku a svedčia o tom opakované dofinancovania, ktoré boli nevyhnutné, inak by systém skolaboval. Dofinancovania ale neboli v takej výške, aby umožnili stabilizáciu

• Aké je teda reálne medziročné zvýšenie zdrojov? Oproti odhadovanej skutočnosti, t.j. po zohľadnení nevyhnutného dofinancovania je medziročné zvýšenie len o 3,46%. Medziročné zvýšenie je teda výrazne nižšie ako v roku 2017 (5,63%) a v roku 2018 (5,05%)

• Ak porovnáme príjmy za poistencov štátu vrátane ročného zúčtovania, a to rozpočet na  rok 2019 s návrhom na 2020, nárast sa javí ako primeraný. Ak ale porovnáme odhadovanú skutočnosť, teda zdroje za poistencov štátu po dofinancovaní a návrh na rok 2020, jedná sa  o POKLES o 2,72%!!!!  

• Napriek tomu, že návrh rozpočtu nevyčísluje odvody za poistencov štátu v percentuálnom vyjadrení z vymeriavacieho základu tak ako to bolo doteraz, prepočtom sa dá jednoducho zistiť, že suma za poistencov štátu by bola okolo 3,2%. Hovorí sa pri tom o spomalení ekonomiky.

• Návrh rozpočtu počíta s úspornými opatreniami vo výške 148 miliónov eur!!!

Je teda reálny predpoklad, že aj v roku 2020 bude témou č.1 nedostatok zdrojov.

Materiál hovorí o zlých výsledkoch týkajúcich sa odvrátiteľných úmrtí. Podpisuje sa pod ne zlý stav zdravotníctva, kde rozhodujúcim faktorom je dlhodobé nedofinancovanie. Od rozdelenia Československa, Slovensko vynakladá ročne na jedného občana o stovky USD menej ako ČR. Dnes je tento rozdiel už viac ako 8 tisíc USD na občana. Slovensko má občanov viac ako 5 miliónov.

V ambulantnom sektore sa situácia z roka na rok zhoršuje, zaznamenávame masívny zánik ambulancií. Najhoršie je to v primárnej starostlivosti. 

Ak porovnáme obdobie rokov 2004 až 2018, podiel ústavnej starostlivosti z balíka na zdravotnú vzrástol o 10,2 % a na ambulantnú starostlivosť o 4,1 %. Z toho na primárnu 0,9 % a na špecializovanú 1 % (zdroj: ÚDZS). Zdroje do ambulancií jednoznačne nerastú tak, ako do ostatných segmentov.

Návrh rozpočtu síce počíta s navýšením zdrojov pre ambulantný sektor, tento je však nedostatočný.

Rozpočet predpokladá nárast zdrojov do primárnej starostlivosti vo výške 27 mil. eur, na jednu  ambulanciu pri cca 2500 všeobecných lekároch je to maximálne 377 eur mesačne. 

Je známe, že ambulantný sektor je pre mladých lekárov neatraktívny. Jedným z dôvodov je dlhodobé podfinancovanie. Nárast okolo 370 € mesačne na ambulanciu určite nebude pre mladých lekárov motivačný. Rovnako nie je reálne, aby táto suma pokryla náklady nevyhnutné na zmenu v systéme práce na ambulanciách, ktorá je vynútená náporom pacientov zo zaniknutých ambulancií. 

Ak porovnáme roky 2016 a 2017, v primárnej starostlivosti zaniklo približne 300 ambulancií. 

Koľko pacientov si muselo hľadať nového lekára? Mohlo by to byť okolo 400.000 dospelých a 150.000 detí. Aby sa mohli o nich postarať existujúci lekári potrebujú posilniť svoje ambulancie.  A na to sú nevyhnutné finančné zdroje!

Návrh rozpočtu ďalej hovorí o všeobecnej ambulantnej sfére ako o málo efektívnej, naopak, špecializovanú ambulantnú sféru hodnotí   ako potenciál možných úspor prostredníctvom zmeny manažmentu pacienta na úrovni všeobecného lekára. 

Slovensko má v porovnaní s inými krajinami vysoké výdavky na vyšetrenia u špecialistov spôsobené nadmerným počtom návštev, a tiež na lieky a na diagnostiku. Sú hlavnými kategóriami výdavkov s priestorom na zefektívnenie,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu. Už pre rok 2020 sa počíta v špecializovanej ambulantnej starostlivosti s úsporami vo výške 4 milióny eur!

Dôrazne upozorňujeme, že na to, aby mohlo dôjsť k presunu starostlivosti zo špecializovaných ambulancií do primárnej starostlivosti je nevyhnutné posilnenie primárnej starostlivosti. Personálne aj finančne. Je utópiou, aby takého zmeny v dnešnej situácii, kedy chýbajú stovky ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast, lekári zvládli. Nehovoriac o tom, že u tých, čo sú už dnes v dôchodkovom veku to môže urýchliť odchod do dôchodku.

Okrem toho je nevyhnutné zreálniť platby pre špecialistov. Ak chceme porovnávať počet návštev u špecialistov s inými štátmi EÚ (kde sú počty nižšie), musíme porovnávať aj platby za výkony. 

Hospodárske noviny píšu o rekordných zdrojoch pre zdravotníctvo a aj ďalšie médiá informujú o navýšení zdrojov. Ak sa pozrieme na predchádzajúce rozpočty, k nárastu ale dochádza vždy, čo nezaručuje, že zdroje sú dostatočné. Na nedostatočnú výšku  zdrojov za poistencov štátu upozorňuje aj NKÚ v správe o stave verejných financií za prvý polrok 2019. 

Na druhej strane, rozpočet počíta s vytvorením 1000 pracovných miest vo verejnej správe  a na mzdy pre nich počíta so sumou 800 miliónov eur. Na potrebu redukovať zamestnancov verejnej správy  pri tom vládni analytici upozorňujú už dávno!

K predloženému návrhu rozpočtu ASL SR na rokovaní Hospodárskej  sociálnej rady vlády a na rokovaní Odvetvovej tripartity v zdravotníctve predniesla zásadný nesúhlas.