zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

POMÔŽE SYSTÉM HODNOTENIA BEZPEČNOSTI, ALEBO SKÔR HARRY POTTER?

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta.  Podľa tohto návrhu bude mať každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, teda nemocnica, ambulancia aj záchranná služba, vlastný systém bezpečnosti.

Systém hodnotenia bezpečnosti má eliminovať riziko možného pochybenia a minimálne požiadavky na systém upravuje návrh pre nemocnice, ambulancie a záchranky osobitne, podľa ich špecifík.

Navrhovaná účinnosť vyhlášky je od 1. januára 2020 a ministerstvo zdravotníctva očakáva prvé výsledky v druhom polroku 2021.

Prijatie vyhlášky sa javí ako pozitívny krok  takto ho hodnotia aj niektorí zdravotníci. Treba si však uvedomiť, že to nie je všeliek.

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová uviedla, že vidí situáciu reálne  a “faktom je nedostatok personálu, nozokomiálne infekcie, ako aj pochybenia z dôvodu preťaženosti či syndrómu vyhorenia.“  (zdroj: Hospodárske noviny).  Sme presvedčení, že toto vyhláška určite nevyrieši.

V ambulanciách sa má bezpečnosť pacienta dotknúť piatich oblastí:

  • bezpečnosť pri používaní liekov a ich uchovávaní,
  • optimálne postupy hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
  • riešenie neodkladných stavov,
  • bezpečná komunikácia,
  • ordinačné hodiny a zastupiteľnosť.

V podstate ide o povinnosti, ktoré sú už dnes v ambulanciách zabezpečené, upravujú ich právne predpisy a prevádzkové poriadky schválené úradmi verejného zdravotníctva a z tohto pohľadu sa systém bezpečnosti pre ambulancie predstavuje administratívnu záťaž.

V podmienkach, v ktorých dnes ambulantní lekári pracujú nás zaujala bezpečná komunikácia. Podľa navrhovanej vyhlášky sú minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta v oblasti bezpečnej komunikácie  naplnené, ak má poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti

  • vypracovaný systém na zabezpečenie poskytnutia časového priestoru pacientovi pri konzultácií s ošetrujúcim lekárom, aby popísal svoj zdravotný stav a jeho súvislosti, aby mal možnosť klásť otázky zdravotníckemu pracovníkovi, 
  • vypracovaný systém na zabezpečenie poskytnutia informácií pacientovi v dostatočnom čase a takým spôsobom, aby pacient poskytnutým informáciám porozumel, v prípade potreby je zdravotnícky pracovník povinný umožniť pacientovi prítomnosť ním privedeného tlmočníka,
  • vypracovaný systém použitia alternatívnych komunikačných techník medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom, vrátane  poskytnutia obrazových a  písomných  komunikačných a inštruktážnych  pomôcok pre pacientov  ako  sú  napríklad  obrázky, návody,  odporúčania,
  • vypracovaný systém sledovania a analýzy zistených  nedostatkov  pri komunikácii s pacientom,
  • vypracovaný postup opatrení na  odstránenie zistených nedostatkov.

Predstava, že máme dostatok času na pacienta, že nám môže bez časového stresu popísať svoje problémy a všetky súvislosti,  v ambulancii je priestor na vzájomný dialóg, je naozaj skvelá. Veď to je to, čo nás baví. Namiesto rastúcej administratívy chceme liečiť!

Úprimne nám však nie je jasné aký systém dokáže zabezpečiť dostatok času v podmienkach, keď musíme ošetriť desiatky pacientov denne, ambulantní lekári ubúdajú  pacienti pribúdajú. Že by nám pomohol Harry Potter?

Pozrite si návrh Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta