zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

NEZABUDNITE! POVINNÝ ZÁPIS KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD DO 31.12.2019

Novú povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod do obchodného registra,  prináša   zákon č. 52/2018 Z. z.. Jedná sa o zmenu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Povinnosť sa vzťahuje na najmä na   právnické osoby zapísané do obchodného registra   zložené pred 1.11.2018. Netýka sa teda poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako fyzické osoby.

Spoločnosti založené pred 01.11.2018 sú povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod najneskôr do 31.12.2019.   Zákon súčasne ustanovuje povinnosť priebežne aktualizovať údaje o konečných užívateľoch výhod, teda po každej zmene, v dôsledku ktorej sa zmení konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod, ktorý sa zapisuje do obchodného registra (alebo iného registra v závislosti od právnej formy) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá  fyzická osoba, v prospech ktorej vyššie uvedené subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. 

V prípade právnickej osoby je konečným užívateľom výhod osoba, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní
  • má právo vymenovať inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán,
  • dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom
  • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti

V niektorých prípadoch je konečným užívateľom štatutárny orgán, napr. konateľ. Jedná sa o prípady ak  žiadne z vyššie uvedených kritérií nie je možné aplikovať, teda neexistuje osoba, ktorá má najmenej 25% podiel na  hlasovacích právach, základnom imaní a pod.

V prípade nesplnenie povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra, hrozí pokuta do výšky 3 310 eur, rovnako ako  v prípade, uvedenia nepravdivých informácií.

Viac informácií o zápise vrátane formulárov nájdu členovia ASL SR a ZDRAVITA v Newslettri č.20.