zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

NEZABUDNITE! POVINNÉ OZNAMOVANIE ÚDAJOV 2. KATEGÓRIE PRÁCE ÚVZ SR SA BLÍŽI

S povinnosťou oznamovať  príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie z hľadiska zdravotného rizika ste sa stretli po prvý raz v minulom roku. Podľa § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. je  zamestnávateľ povinný  oznámiť  tieto údaje každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.   Oznamuje  sa stav (údaje) k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Zmeny, ktoré nastanú v priebehu roka (po nahlásení) u zamestnancov zaradených do kategórie 2 neskôr už nie je potrebné nahlasovať, ani aktualizovať.

ÚVZ SR predĺžil lehotu

Podľa oznámenia ÚVZ SR, zverejnenom na webovej stránke,  úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 28.02.2020.     Dôvodom   je    pripravovaná   novela zákona č. 355/2007 Z. z., ktorá má lehotu na zaslanie oznámenia kategórie 2 na úrad verejného zdravotníctva, predĺžiť.

Čo sa oznamuje

Zamestnávateľ (každý t.j. nie len poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) oznamuje údaje týkajúce sa kategórie práce 2 podľa posudku o riziku, ktorý obsahuje aj kategorizáciu prác z hľadiska zdravotných rizík podľa vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia na konkrétnom pracovisku. Podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Podľa § 30 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. každý zamestnávateľ je povinný viesť a uchovávať  evidenciu  zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (podľa vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia). Z uvedeného je zrejmé, že každý zamestnávateľ by mal podľa posudku o riziku vedieť, aké práce na jeho pracoviskách sú zaradené do kategórie 2 a tie sú predmetom elektronického oznámenia.

Ako treba vykonať oznámenie

Dostupné sú dve formy na vykonanie oznámenia

1. Formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 2, ktorý môžete vyplniť   zo    stránky ÚVZ  SR, alebo
2. Formulár zo stránky slovensko.sk  

Je len na vašom rozhodnutí,  ktorú formu si vyberiete. K vyplneniu formuláru cez stránku slovensko.sk  budete potrebovať  elektronický občiansky preukaz s čipom. Podanie je v tomto prípade jednoduchšie, môžete ho po vyplnení priamo odoslať (bez sťahovania)  a   potvrdenie o doručení Vám bude zaslané automaticky do elektronickej schránky, do ktorej máte prístup cez . slovensko.sk po prihlásení.

Ak vyplníte formulár zo stránky uvzsr.sk a tento následne odošlete mailom, ÚVZ SR Vám po prijatí kompletne vyplneného a správne zaslaného elektronického formuláru aj v tomto prípade automaticky zašle potvrdenie o prijatí oznámenia do elektronickej schránky a ak  nemáte zriadenú elektronickú   schránku   na   ÚPVS,  bude potvrdenie o prijatí zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v úvode elektronického formuláru.ÚVZ SR zabezpečí odoslanie  údajov  príslušným regionálnym   úradom verejného zdravotníctva podľa  miesta výkonu práce (pracovísk).

Kde nájdete formuláre

Formulár na    stránke ÚVZ  SR:  elektronický formulár pre oznamovanie kategórie práce 2                                                                      Návod, ako vyplniť a odoslať elektronický formulár zo stránky ÚVZ SR: usmernenie na vyplnenie cez www.uvzsr.sk

Formulár zo stránky slovensko.sk   oznamovanie kategórie práce 2 príslušnému orgánu verejného zdravotníctva                                            Návod, ako vyplniť a odoslať elektronický formulár cez slovensko.sk:   usmernenie na vyplnenie cez slovensko.sk