zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

NA PREŽITIE AMBULANCIÍ TLIESKAŤ NESTAČÍ (OTVORENÝ LIST MINISTROVI ZDRAVOTNÍCTVA)

Vážený pán minister zdravotníctva,

ambulantní lekári sú neoddeliteľnou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti. Napriek tomu, že po dobu dvanástich rokov  stoja  na pokraji záujmu kompetentných, vždy stáli na svojich miestach, k dispozícii pacientom vo svojich ambulanciách. Bolo to tak v minulosti a je tomu tak aj teraz, počas krízovej situácie.

Naši lekári neutiekli od svojich pacientov, poskytujú zdravotnú starostlivosť v súlade s aktuálnymi odporúčaniami  a metodickými usmerneniami , klasickým spôsobom a tiež dištančnou formou. Je tomu tak napriek tomu, že sa musia boriť s nedostatkom ochranných prostriedkov a napriek tomu, že nemali,  a od najväčšej zdravotnej poisťovne, ktorej je Ministerstvo zdravotníctva SR  hlavným akcionárom, do dnešného dňa nemajú žiadnu garanciu úhrady, ktorá by umožnila ambulantnému sektoru prežiť krízový stav a rovnako nemajú  dohodnuté zmluvné podmienky  od 1.6.2020.

Dnešná doba ukazuje viac ako inokedy ako je zdravotníctvo dôležité pre chod spoločnosti.  V rámci zdravotníctva je nutné uvedomiť si potenciál ambulantného sektora, ktorý je bezpochyby lacnejší ako ústavná zdravotná starostlivosť.

Tento potenciál je naplno možné využiť len vtedy, ak budú ambulantné zariadenia v dobrej kondícii. Tento fakt vyplýva aj z analýz IZP, ktoré potvrdzujú vážne podfinancovanie ambulantného sektora. Na túto skutočnosť čiastočne reflektuje  Rozpočet verejnej správy na roky 2020 až 2022, ktorý  na príklad pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť predpokladá zvýšenie zdrojov o 9% a pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť  o 7% v roku 2020. Napriek tomu, že rozpočet je právnym predpisom dodržaný nie je.

K poslednému zvýšeniu cien pre ambulantný sektor zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) došlo v polovici roka 2019 a navýšenie predpokladané rozpočtom naplnené nebolo, a to ani čiastočne.

Rokovania s VšZP o zmluvných podmienkach na ďalšie obdobie bolo neúspešné, vrátane paušálnych platieb počas pandémie. Nedošlo teda k naplneniu toho, čo predpokladá rozpočet, a ani toho, čo garantoval pán premiér a aj Vy osobne, t.j.  zabezpečenie paušálnych platieb v minimálnej výške 75 percent z priemeru minulého roka pre celý ambulantný sektor.

Členovia občianskeho združenia ZDRAVITA, ktorí predstavujú  viac  ako 1/3 poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú dnes so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou v dohodovacom konaní, pričom pokiaľ nedôjde k dohode o zmluvných podmienkach, od 1.6.2020  budú  v nezmluvnom vzťahu.

Sme presvedčení, že to čo dnes najviac potrebujeme je stabilita. Stav ktorý hrozí, nie je žiadúci pre pacientov, zdravotníkov a ani pre VšZP.

Apelujeme preto na Vás  a žiadame Vás, aby ste využili svoju autoritu  a  zasadili sa  o to, aby ambulantní lekári dostali  to, čo im patrí podľa najvýznamnejšieho predpisu pre fungovanie celého štátu, ktorým  je schválený rozpočet a dostali paušálne platby počas krízového stavu, tak ako bolo opakovane verejne deklarované.

V Bratislave dňa 5.4.2020

                                                                                    MUDr. Marián Šóth

                                                                           Generálny riaditeľ  ZDRAVITA, o.z.