zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

JE NAJVYŠŠÍ ČAS, ABY SA ZDRAVOTNÍCTVO STALO PRIORITOU NIELEN V PROGRAMOVOM VYHLÁSENÍ VLÁDY

ASL SR a ZDRAVITA na tlačovej konferencii 20.5.2019 opäť upozornili, že situácia v zdravotníctve je ďalej neudržateľná. V tejto súvislosti predstavili kampaň  Musí nás byť počuť – Lekári bojujú aj za pacientov, ktorej cieľom je informovať pacientov o reálnom stave zdravotníctva, jeho hlavných problémoch a ich príčinách. Mnohí pacienti  márne hľadajú svojho lekára v situácii, keď ambulancia, ktorú navštevovali bola zrušená. K špecialistovi čakajú na vyšetrenie často mesiace. Preto majú právo vedieť, aká je reálna situácia a aj to, že stav zdravotníctva dopadá negatívne nielen na pacientov ale aj samotných zdravotníkov. Samozrejme, majú právo tiež apelovať na kompetentných.

Prezident ASL Marián Šóth, poukázal na  hlavné problémy: vysoký priemerný vek lekárov, úbytok ambulancií, zvyšujúci sa počet ošetrených pacientov za deň a s tým spojené skracovanie času, ktorý pacientovi lekár môže venovať.

Preto lekári z ASL SR a ZDRAVITY žiadajú :

·         Spravodlivosť v odvodoch do zdravotného poistenia – Štát prispieva za svojich poistencov (deti, nezamestnaní, dôchodcovia) výrazne nižšou sumou ako ekonomicky aktívni občania. Pokým je sadzba pre každého z nás 14% z vymeriavacieho základu, štát prispieva sumou 3,2% (od 1.6.19 3,44%) z vymeriavacieho základu. Žiadame preto zvýšenie na minimálne 5%  

·         Úhradu zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť v reálnych cenách – Úhrada za zdravotnú starostlivosť nezodpovedá reálnym cenám zohľadňujúcim náklady. Ambulancie sú preto neatraktívne pre mladých lekárov a je to tiež jeden z dôvodov, že nemocnice vytvárajú dlh. Zvýšenie platieb za poistencov štátu by to umožnilo

·         Zníženie administratívnej záťaže pre lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – Po skončení ordinačných hodín sadá lekár k administratíve. Za mesiac jej venuje množstvo hodín. Žiadame prijatie opatrení, ktorými sa administratívna náročnosť zníži

·         STOP narastajúcim povinnostiam – V roku 2004 bol prijatý zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Obsahoval 25 povinností poskytovateľov. Dnes obsahuje povinností 75 !!! Väčšinou majú administratívny charakter a znamenajú neúmerný tlak. Žiadame zastavenie tohto trendu a redukciu povinností

·         Zjednodušenie špecializačného vzdelávania – Za nevyhnutný považujeme efektívny systém špecializačného vzdelávania lekárov. Rovnako považujeme za dôležité zmeny v systéme vzdelávania sestier

·         Vytvorenie stabilného legislatívneho prostredia – Zdravotnícke predpisy sú novelizované často aj niekoľko krát do roka. Lekár nie je právnik, pre svoju prácu potrebuje stabilné prostredie

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že nedostatok lekárov je dlhoročným problémom nielen na Slovensku. „Hľadáme pozitívne riešenia, ako motivovať absolventov lekárskych fakúlt zostať na Slovensku. MZ SR pracuje na viacerých systémových krokoch, ktoré v horizonte niekoľkých rokov prinesú pozitívne výsledky,“ uviedla hovorkyňa ministerstva.

Jedným z krokov ako chce ministerstvo posilniť počty lekárov, je  rezidentský program.

ASL SR/Zdravita: Musíme konštatovať, že rezidentský program zjavne svoj účel neplní. V tomto roku je do programu prihlásených sedem lekárov. A problémom nebude samotný program, ale podmienky práce v ambulancii, ktoré mladých lekárov nelákajú. Zlepšenie podmienok  je nutné pre zatraktívnenie práce na ambulancii  tiež pre motiváciu mladých lekárov, ktorým musíme ponúknuť také podmienky, aby ostali pracovať na Slovensku

Ďalším  krokom na zvýšenie počtu lekárov má byť zvýšenie počtu novoprijatých študentov na lekárske fakulty. Ministerstvo informuje, že prijatí budú aj študenti, ktorí úspešne absolvovali prijímacie skúšky, no skončili pod čiarou.

ASL SR/Zdravita: To, že zvýšenie počtu medikov má priniesť efekt až o niekoľko rokov je logické a s tým sa nedá nič robiť. Vidíme však iné problémy: Sú lekárske fakulty a hlavne výukové pracoviská na zvýšený počet študentov pripravené? Zostanú mladí lekári po ukončení štúdia pracovať na Slovensku? Lebo súčasné podmienky v zdravotníckych zariadeniach ich k tomu nemotivujú!

 „Pracujeme taktiež na definovaní novej minimálnej siete tak všeobecných lekárov, ako aj špecialistov,“ uvádza MZ. Zohľadňuje pritom mnohé faktory vrátane demografických ukazovateľov či prognóz tak, aby sieť reflektovala potreby jednotlivých častí Slovenska aj na nasledujúce roky. „Následne predpokladáme zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zníženie čakacích lehôt v ambulantnej zdravotnej starostlivosti,“ sľubuje si MZ.

ASL SR/Zdravita: Áno, sieť je nutné nanovo definovať a jednoznačne treba stanoviť počet lekárov jednotlivých odborností na okresy. Ale že by novo definovaná sieť vyriešila problém nedostatku lekárov? To nám teda neznie reálne. Veď nedostatok lekárov sa netýka len menších obcí, ale aj krajských miest. Stačí si pozrieť údaje napr. z bratislavskej Petržalky. Ak sa pri novom definovaní siete čísla nastavia reálne,  ukáže sa problém ambulantného sektora v celej „nahote“.  Dostupnosť teda definovaním siete nezabezpečíme,  bez adekvátneho ohodnotenia práce ambulantného zariadenia    to skutočne nepôjde.

Zároveň MZ SR pracuje na projekte budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Ich cieľom je sprístupniť zdravotnú starostlivosť pre pacientov z oblastí, kde bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti roztrúsené po okolí a pacienti tak museli dochádzať.

ASL SR/Zdravita: Je dobré, že sa budujú centrá a dôjde k zlepšeniu prostredia polikliník a ambulancií. Ale v centrách budú pracovať len tí lekári, ktorých dnes máme. Možno sa len presunú do inej budovy, alebo ostanú v tej pôvodnej, ktorá bude vynovená. Už terajšie ambulancie zanikajú a počty pacientov na jedného lekára sa zvyšujú a na tom nové centrá nič nezmenia.

Zámerom MZ SR je presadzovať  spôsob financovania ambulantných lekárov nielen za výkony, ale už aj za dosiahnuté výsledky. „Chceme, aby boli lekári motivovaní k tomu, aby manažovali pacientov, znižovali čakacie doby na vyšetrenia a podobne,“ vysvetlila Eliášová.

ASL SR/Zdravita: Možno je potrebné pripomenúť, že každá zdravotná poisťovňa už dnes k platbám pristupuje diferencovane, podľa plnenia kritérií, ktoré sú pre ňu prioritné. A hovoriť o motivácii lekárov k tomu, aby znižovali čakacie doby v situácii, keď klesajú počty ambulancií a počty pacientov  sa tým pádom zvyšujú? K tomuto sa aj ťažko vyjadriť.

Ministerstvo v spolupráci s Národným centrom zdravotníckych informácií a VšZP pracuje na systéme elektronického objednávania sa k lekárom. Cieľom je priniesť transparentnosť a vyššiu efektívnosť v tejto oblasti.

ASL SR/Zdravita: Objednávací systém mal byť už dávno spustený v súvislosti s doplnkovými ordinačnými hodinami. Ale ak by aj bol, určite nezabezpečí aby napr. všeobecný lekár pre dospelých vyšetril za deň namiesto 50 pacientov ďalších tridsať.

Zdravotné poisťovne podľa MZ pravidelne zvyšujú platby pre ambulantný sektor. Napríklad najväčšia VšZP zrušila limity pre lekárov špecialistov.  Ambulancie tak získajú viac peňazí, ktoré môžu napr. investovať do modernizácie. Poistenci to pocítia v kratších čakacích lehotách a zvýšenej dostupnosti zdravotnej starostlivosti u špecialistov, uzavrelo MZ.

ASL SR/Zdravita: Limity pre špecialistov zrušili všetky zdravotné poisťovne a veríme, že to tak aj ostane. Odstránil sa tak absurdný systém, cez ktorý v podstate samotní ambulantní lekári dotovali zdravotníctvo! Pretože, ak lekár vyčerpal limit stanovený poisťovňou,   vybavoval pacientov bez toho, aby mal za to zaplatené. Niekto bol v takomto režime týždeň, iný aj viac. A pravidelné zvyšovanie platieb? Ambulancie stále nie sú platené v reálnych cenách, ktoré zodpovedajú nákladom ambulancie. Preto je plat lekára v ambulancii podstatne nižší ako v nemocnici. A to musí okrem zdravotnej starostlivosti zabezpečovať chod  celej ambulancie. A čo je dôležité: Ambulancie netvoria dlh a netreba ich oddlžovať!  

Stanovisko MZ SR žiaľ len potvrdzuje náš názor, že situácia ambulantného sektora sa podceňuje! Je najvyšší čas pozrieť sa pravde do očí. A najvyšší čas, aby sa zdravotníctvo stalo prioritou nielen v programovom vyhlásení vlády.

Musí nás byť počuť – Lekári bojujú aj za pacientov!