zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

BEZ POMOCI ŠTÁTU AMBULANCIE NEPREŽIJÚ! MÁ SLOVO PREMIÉRA VÁHU?

Vláda s účinnosťou od 18. apríla 2020 rozšírila núdzový   o držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí v tejto súvislosti informoval, že z dôvodu pandémie COVID-19 dochádza k reprofilizácii ambulantnej sféry a k zriaďovaniu tzv. covid ambulancií pre suspektných alebo infikovaných pacientov. (Túto myšlienku presadzovala a presadila MUDr. Elena Prokopová,  hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast a k iniciatíve sa pripojila aj skupina všeobecných lekárov pre dospelých).

Minister zdravotníctva tiež uviedol: „Potrebujeme využiť našich lekárov, aby zabezpečovali zdravotnú starostlivosť v domovoch sociálnych služieb. Boli sme požiadaní ministerstvom vnútra, aby sme zabezpečili zdravotnú starostlivosť v karanténnych strediskách, kde je nedostatok lekárov.“.

Výsledkom je rozhodnutie vlády, ktoré podľa nášho názoru situáciu nerieši, naopak vnáša neistotu a nepokoj do ambulancií. Ohrozuje to, čo dnes funguje.

Pretože ambulantní lekári fungujú. Sú na svojich miestach, pracujú v intenciách epidemiologického režimu. Pracujú napriek tomu, že o pomoci vo forme ochranných pracovných pomôcok viac počuli, ako ju pocítili vo vlastných ambulanciách.

V prípade ochranných pracovných pomôcok sme prakticky neviditeľní, teraz však štát potrebuje ambulantných lekárov využiť.

K tomuto kroku vlád pristúpila

  • bez odbornej diskusie
  • bez toho, aby kompetentní zistili, že domovy sociálnych služieb majú „svojich“ rajónnych lekárov
  • bez toho aby boli riadne analyzované špecifiká karanténnych centier, kde nie je možné situáciu riešiť tak, že tam jednoducho postavíme ambulantného lekára. Pre tieto centrá predsa musí existovať štandardný postup, bezpečný pre pacienta aj zdravotníka
  • bez toho, aby boli podrobené odbornej diskusii tzv. covid ambulancie, ich potreba, prínosy, riziká.

Takéto kroky, spolu s nedostatočne zabezpečeným financovaním, sú naozaj spôsobilé priniesť rozvrat ambulantného sektora.

ASL SR a Zdravita o.z. vydala v tejto súvislosti tlačovú správ:  

Bez pomoci štátu ambulancie neprežijú! Má slovo premiéra váhu?

Vláda SR schválila na včerajšom rokovaní návrh na rozšírenie núdzového stavu, ktorým umožnila uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti  držiteľom povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a špecializovanej ambulancie. a rozšírila zákaz  uplatňovania práva na štrajk.  

ASL SR a Zdravita o.z. konštatuje, že ambulantní lekári boli a sú na svojich miestach aj v súčasnej neľahkej situácii. Väčšina z nich je v prvej línii a svojou prácou sa snaží prispieť v boji proti šíreniu ochorenia spôsobeného koronavírusom COVID – 19.  Sú na svojich miestach napriek tomu že viac ako 30% z nich je v ohrozenej vekovej skupine a  napriek tomu, že stále bojujú s nedostatkom ochranných pomôcok.

V súvislosti s rozšírením núdzového stavu na ambulantných lekárov sa však vynára niekoľko otázok:

Kedy bude ministerstvo zdravotníctva riešiť kľúčovú otázku ambulantného sektora, ktorou je zabezpečenie financovania všetkých súčastí ambulantného sektora počas núdzového stavu?

Hoci premiér verejne garantoval pre ambulantný sektor paušálnu platbu vo výške minimálne 75% z priemeru roku 2019, realita je iná.

Všeobecná zdravotná poisťovňa do dnešného dňa nepristúpila k úprave zmluvných podmienok, ktorými by bola zabezpečená paušálna platba. Naopak, ambulancie združené v Zdravite sú v tejto poisťovni v dohodovacom konaní. Znamená to, že po dobu 60 dní platia pre nich naposledy dohodnuté podmienky, ktoré boli platné do 31.3.2020. Po uplynutí tejto lehoty hrozí nezmluvný vzťah. A to len preto, že poisťovňa nekoná, na návrhy Zdravity nereaguje!

Zdravotné poisťovne Dôvera a Union síce pristúpili k úprave zmluvných podmienok v súvislosti s ochorením COVID – 19, stále ale nemáme jednoznačnú garanciu paušálnej platby pre všetky segmenty ambulantného sektora, vrátane primárnej starostlivosti, gynekologických ambulancií, pracovísk SVALZ, ADOS, jednodňovej chirurgie, stacionárov a na príklad aj ambulancií FBLR, kde je do paušálu nevyhnutné zahrnúť aj „nelekárske“ výkony, ktoré tvoria podstatnú časť činnosti týchto ambulancií.

Naše ambulancie bez garantovaného paušálu nemôžu prežiť! Nemajú žiadne rezervy, keďže sú dlhodobo podfinancované. Existencia mnohých ambulancií je ohrozená!

Kto bude poskytovať zdravotnú starostlivosť, ak zaniknú?

Kto bude vyšetrovať pacientov na ambulanciách?

Komu bude uložená pracovná povinnosť počas núdzového stavu, keď sa ambulantný sektor rozpadne?

Kto bude starať o pacientov, ktorí nie sú  v štátnej karanténe  a nariadenej karanténe?

Kedy bude Vláda SR riešiť otázku zdrojov v zdravotníctve?

Podľa dostupných informácií majú zdravotné poisťovne finančné zdroje do konca apríla. Už rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2020  bol finančne poddimenzovaný. Už dnes vieme, že V porovnaní s rokom 2019 chýba minimálne 200 mil. eur, len na udržanie úrovne z roku 2019.  Dnes sa k tomu pridáva dramatický výpadok zdrojov verejného zdravotného poistenia.  Hrozí, že zdravotné poisťovne nebudú môcť  zabezpečiť adekvátne úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytovanú zdravotnú starostlivosť.

Pripomíname, zdravotníctvo, ani naše ambulancie nie sú perpetuum mobile!

Na záver:

Situácia v celom ambulantnom sektore je ťažká. Pracujte zatiaľ v doterajšom režime. Uznesenie vlády, ktorým došlo k rozšíreniu núdzového stavu uložilo realizovať opatrenia prednostom okresných úradov. Tie by sa mali realizovať až pri väčšom náraste pacientov s COVID – 19, nie plošne, ale podľa špecifických potrieb jednotlivých dotknutých oblastí.

Platí však, že pracovnú povinnosť   nemožno uložiť

  • zamestnancovi so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov veku a staršej, ako je stanovený dôchodkový vek,
  • tehotnej žene, matke do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacej žene  
  • fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 15 rokov veku.