zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ASL SR A ZDRAVITA NESÚHLASÍ S ROZŠÍRENÍM ORDINAČNÉHO ČASU PRE VŠEOBECNÝCH LEKÁROV NA 35 HODÍN TÝŽDENNE

Zmeny v zákone o zdravotnej starostlivosti, navrhnuté a schválené v parlamentnom výbore pre zdravotníctvo, vnímame v dvoch rovinách. Návrh poslancov na skrátenie lekárskej služby prvej pomoci do 22 hodiny ASL SR víta, avšak zároveň v tejto súvislosti upozorňuje na likvidačný návrh rozšírenia ordinačného času pre všeobecných lekárov na 35 hodín týždenne. „Predĺženie ordinačnej doby na 35 hodín týždenne, bez možnosti návštevnej služby  v byte pacienta a primeraného času  pre prácu so zdravotnou dokumentáciou, je likvidačné. Povinnosť ordinovať sedem hodín z osemhodinového pracovného času neumožňuje lekárovi sa venovať ďalším činnostiam, ktoré sú pre chod ambulancie a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre pacienta nevyhnutné, ako aj ďalšiemu vzdelávaniu čo je povinnosť pre každého lekára“, konštatoval prezident ASL SR Marián Šóth. Ako ďalej uviedol rozšírenie  ordinačných hodín môže poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti  ohroziť. Lekári toho už teraz majú v ordináciách veľa, tvrdí.  „Vykonávame v poobedňajších hodinách plánovanú návštevnú službu v bydlisku pacienta, vyhotovovanie lekárskych správ, návrhov na kúpeľnú liečbu, posudzujeme pacientov v spolupráci so sociálnou poisťovňou, robíme administratívu, výkazy či zabezpečujeme prevádzku“ vymenúva Šóth. Zmena sa týka aj špecialistov. V prípade objednávania na presný čas za max. 10 eur musia mať 40 ordinačných hodín týždenne. „Určite vysoký luxus. Špecialista síce môže objednať pacienta za poplatok, ale neuhradenými výkonmi príde o ďalších 20-30 eur, čo je pri nízkom počte ambulantných lekárov likvidačné“ pripomenul Šóth. Zavedenie 35 hodinovej povinnosti do zákona vnímame ako neopodstatnené , v súčasnosti je drvivá väčšina ambulancií s úväzkom 1,0  čo je zahrnuté aj v povolení vydanom VUC  a v čase akútneho nedostatku ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, najmä všeobecných lekárov, ešte viac demotivuje mladých lekárov, ak vôbec nejakí sú, začať prax ambulantného všeobecného lekára. Takáto úprava prinesie množstvo problémov v praxi – medzi ambulanciami všeobecného lekára sú obrovské rozdiely v závislosti od počtu kapitovaných pacientov, ako aj od miestnych podmienok. Inak musí byť menežovaná práca ambulancie v meste resp. väčšej obci, inak v malých obciach, kde sú časté prípady, že vzhľadom na počet pacientov má lekár ambulancie na viacerých miestach okresu. Súčasné zdravotníctvo si vyžaduje systémové zmeny. Takéto úpravy nerieši už aj tak kritický stav s nedostatkom ambulantných poskytovateľov.  Za systémové riešenie a stabilizáciu zdravotníctva ASL SR považuje nastavenie minimálne 5 % odvodu za poistencov štátu s presným stanovením prerozdelenia financií v rámci intersektorálneho členenia.