zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

AMBULANTNÍ POSKYTOVATELIA V ÚLOHE VAZALOV! AKO DLHO BUDÚ EŠTE POLITICKÉ ROZHODNUTIA HAZARDOVAŤ S ICH STAVOM/SO SLOVENSKÝM ZDRAVOTNÍCTVOM?

Myšlienky na „COVID“ ambulancie, alebo ak chcete „červené“ ambulancie sa objavili už v marci. Dnes už nie je podstatné, kto s návrhom prišiel. Dôležité je, čo s dialo ďalej. 

Bez odbornej diskusie, napriek mnohým výhradám sa návrh dostal až k ministrovi zdravotníctva.   A na rokovaní (31.3.2020) u ministra, ktoré bolo zvolané s jediným bodom programu, a to paušálna platba pre ambulancie, sa hlavnou témou stali  „COVID“ ambulancie. S veľkým zápalom ich presadzovala samotná autorka myšlienky. Nepomohlo, že prezident a viceprezident ASL SR vyslovili s ich zriadením  zásadný nesúhlas, rovnako ako zástupcovia ďalších zdravotníckych organizácií prítomní na rokovaní.

„COVID“ ambulancie si začali žiť vlastný život. A darilo sa im, pretože čoskoro sa ocitli  v návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, o ktorom sme sa dozvedeli z materiálov zverejnených na stránke úradu vlády.

Žiadna diskusia, žiadne pripomienky, šup rovno na vládu! Zdvihla sa veľká vlna nevôle. Návrh sa okrem nás nepáčil ani nemocniciam a zdravotným poisťovniam. Aj preto dostal prezident ASL SR od pána ministra pozvanie na stretnutie na Úrad vlády. Pozvanie prišlo 29.4.2020 okolo 10,30  na 15,00. Prezident ASL SR je všeobecný lekár. Normálne ambuluje. Spravil však všetko preto, aby na rokovanie mohol prísť. Veď bolo dôležité. Išlo predsa o veľa.  

Na rokovaní za ASL SR predniesol námietky. Väčšina smerovala k červeným ambulanciám, ale výhrady uviedol aj k ustanoveniam, ktoré neprimerane zvýhodňujú zdravotné poisťovne voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ide o to, že zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorej platnosť uplynie  v období od účinnosti tohto zákona  až do odvolania krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 , sa predlžuje za nezmenených podmienok, a to o dobu, na ktorú bola uzavretá, najdlhšie do konca roka 2020.  

V praxi to znamená, že poisťovňa  s poskytovateľmi vôbec nemusí rokovať, bude im platiť naďalej bez zmeny to, čo je v naposledy platnej zmluve. Poskytovatelia sú v postavení vazalov!

Čerešničkou na torte je, že právo zdravotnej poisťovne vypovedať zmluvu s poskytovateľom ostáva zachované. Poisťovňa teda zmluvu ukončiť môže, poskytovateľ nie.

Návrh novely šalamúnsky rieši aj paušálne platby pre ambulantný sektor:“ Počas krízovej situácie zdravotná poisťovňa uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o zdravotnej starostlivosti paušálnu úhradu alebo preddavok.“ Ostatné podrobnosti si poskytovateľ a zdravotná poisťovňa dohodnú v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Stretnutie ale malo pozitívny záver:

 • prísľub ministra zdravotníctva, že ustanovenia zvýhodňujúce zdravotné poisťovne voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti budú vypustené
 • ASL SR pošle písomné pripomienky, ktoré budú v návrhu zohľadnené.

Pripomienky sme samozrejme poslali priamo štátnej tajomníčke Jane Ježíkovej. A život „COVID“ ambulancií v legislatívnom procese sme sledovali ďalej. 

Zajtra (12.5.2020) je novela na programe rokovania Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo. Rovnako je na  programe 7. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 12.5.2020. Materiál, ktorý bol predložený do parlamentu neobsahuje ani jednu zmenu, ktorá by znamenala akceptáciu našich pripomienok. A samozrejme ustanovenia, ktoré zvýhodňujú zdravotné poisťovne vypustené neboli! 

ZNENIE PRIPOMIENOK ASL SR, ktoré boli odoslané na MZ SR dňa 30.4.2020:

Za ASL SR zotrvávame na nesúhlasnom stanovisku k návrhu zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a za najprijateľnejšie riešenie považujeme to, že návrh nebude predložený do parlamentu.

Dôvodom tohto stanoviska je najmä fakt, že

 • návrh narúša systém ambulantnej zdravotnej starostlivosti ŠAS aj VAS
 • zhorší dostupnosť ZS najmä chronickým pacientom s rizikom nárastu odvrátiteľných úmrtí
 • môže znamenať presun pacientov do nemocníc, ktoré v komplikovanej epidemiologickej situácii budú potrebovať kapacity predovšetkým na zvládnutie pandémie
 • zmena APS na epidemiologické ambulancie môže spôsobiť kolaps urgentov nemocniciach
 • riziko ukončenia praxe lekárov v dôchodkovom veku (pod hranicou 65 rokov), ktorí už dnes reálne zvažujú ukončenie praxe     
 • preferujeme čo najdlhšie fungovanie systém v režime čo najbližšom  norme (nemali by sme zabúdať na   necovid pacientov)

Alternatívne predkladáme nasledovné pripomienky:

 • žiadame doplniť definíciu stavu (kritériá) epidemiologickej situácie, pri ktorej bude možné zriadiť epidemiologickú ambulanciu
 • žiadame doplniť ordinačné hodiny epidemiologickej ambulancie nie viac ako 35 hodín týždenne
 • žiadame doplniť subjekt, ktorý bude povinný zabezpečiť OPP a súčasne ochranné pomôcky presne definovať (predpokladáme, že v takejto ambulancii nebude postačovať rúško)
 • žiadame doplniť povinnosť zabezpečiť pre lekárov a sestry pred prvým nástupom do epid ambulancie zaškolenie na prácu s infekčným pacientom a manipuláciu s ochrannými pomôckami (ako podmienku nástupu)
 • žiadame doplniť mechanizmus striedania personálu na epid ambulancii, a to jednak stanovenie cyklov a zabezpečenie rovnomernosti
 • žiadame vylúčiť zo služieb chronicky chorých zdravotníckych pracovníkov a vylúčiť lekárov  sestry, ktorých z pracovnej povinnosti „oslobodzuje“ zákon o hospodárskej mobilizácie
 • v čl. VI. žiadame úplne vypustiť z § 86zc ods. 1
 • v čl. VI. žiadame  vypustiť z § 86zc ods. 4 pojem „preddavok“, všade, kde sa v tomto odseku vyskytuje, a to vo všetkých tvaroch a súvislostiach
 • do ods. 4 definovaného v predchádzajúcom bode žiadame doplniť výšku paušálnej úhrady vo výške minimálne 75% z priemernej úhrady v roku 2019