zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

AKTUÁLNE: ÚVZ SR VYDAL ROZHODNUTIE K VÝKONU KARANTÉNY

Jedným z opatrení Ústredného krízového štábu SR, ktoré bolo prijaté   dňa 12.03.2020, je  zavedenie povinnej14-dňovej karantény pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Na územie SR sa dostanú len obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne platný cestovný pas. Za nerešpektovanie nariadenia môže byt občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur.

Úrad verejného zdravotníctva SR v tejto súvislosti verejnou vyhláškou vydal rozhodnutie, ktorým sa nariaďujú opatrenia súvisiace s výkonom karantény.

Znenie rozhodnutia ÚVZ SR nájdete tu:  Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov