zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ASL SR sa zúčastnila rozporového konania k novele zákona poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

(1.4.2019)  Pripomienky, ktoré v medzirezortnom pripomienkovom konaní uplatnila ASL SR   k návrhu novely zákona poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, boli predmetom rokovania na MZ SR, ktorého sa ASL zúčastnila. Na predloženým pripomienkach SL SR aj naďalej trvá.

Pripomienky k novele zákona poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

(25.3.2019)  V medzirezortnom pripomienkovom konaní uplatnil ASL SR pripomienky k návrhu novely zákona poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, na základe ktorej sa majú z verejného zdravotného poistenia  hradiť služby sociálneho charakteru, zaviesť nové indikátory kvality a má sa tiež zaviesť povinnosť pre všetkých PZS  klinický  auditom  a  interný  systémom hodnotenia bezpečnosti pacienta- ASL SR požiadala o stiahnutie materiálu z legislatívneho procesu a otvorenie odbornej diskusie k problematike  

Predĺženie bezlimitného prostredia pre špecialistov

(21.3.2019)  Krajskí riaditelia    Zdravita podpísali dodatky k zmluvám s VšZP, ktorými s predlžuje bezlimitné prostredie do 30.6.2019. Dodtky nadobudnú účinnosť od 1.4.2019. O ďalšom predĺžení resp. zrušení limitov s VšZP rokujeme a táto téme je súčasťou rokovaní o zmluvných podmienkach od 1.7.2019.

Zástupcovia Zdravita rokovali vo VšZP

(12.3.2019)  Zástupcovia všetkých segmentov Zdravita vyslovili na rokovaní vo VšZP požiadavku riešenia situácie ambulantného sektora tak, aby ambulantný sektor  ostal fungujúci. Je potrebné ho zatraktívniť pre nových lekárov, čo môže byť dosiahnuté jedine navýšením finančných zdrojov a dostatočným finančným ohodnotením ambulantných lekárov.  Zástupcovi VšZP informovali o pripravovanej zmene ukazovateľov vplývajúcich na výšku IPP. Rokovania budú pokračovať za jednotlivé odbornosti.

Zástupcovia ASL SR/Zdravita na diskusii prezidentských kandidátov

(18.2.2019)  Prezident ASL SR a GR Zdravita požiadal prezidentských kandidátov o vyjadrenie k problematike zdravotníckych pracovníkov  a celkovo k zdravotníctvu, pričom vyslovil názor, že zdravotníctvo je na Slovensku absolútne na chvoste

Rokovanie zástupcov Zdravity v zdravotnej poisťovni Union

(12.2.2019)  Na pôde Unionu sme  rokovali   najmä o zlepšení cenových podmienok pre jednotlivé segmenty a reálne nastavenie podmienok bonifikácie

Rokovanie zástupcov Zdravity v zdravotnej poisťovni Dôvera k hodnoteniu plnenia parametrov

(17.1.2019)  Dnes sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Zdravity v zdravotnej poisťovni Dôvera k hodnoteniu plnenia parametrov. Výsledky z rokovania prinesieme naším členom v najbližšom newslettri.  

ASL SR a Zdravita pripravila pre členov Newsletter č.3

(11.1.2019)  Aktualizovanú informáciu k vyhodnoteniu plnenia parametrov v poisťovni Dôvera a informáciu k plneniu parametrov pre ŠAS nájdu členovia ASL SR a Zdravity v newslettri č. 3  

Newsletter pre segmenty VLD a VLDD

(10.1.2019)  Vydanie newslettra pre segmenty VLD a VLDD s aktuálnymi informáciami k očkovaniu v roku 2019. Členovia ASL a Zdravity v ňom nájdu Očkovací kalendár pre pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých na rok 2019 a v prípade VLDD aj Očkovanie proti osýpkam – stanovisko hlavnej odborníčky MZ SR pre VLDD.

ASL SR a Zdravita pripravila pre členov Newsletter č.2

(9.1.2019)  V newslettri č. 2 nájdu členovia ASL SR a Zdravity informáciu k oznamovaniu zamestnancov zaradených do 2. kategórie na ÚVZ, k plneniu parametrov v Dôvere (pre VLD a GYN) a nové benefity partnerov Shell a VÚB  

Newsletter Zdravity pre všetky segmenty

(9.1.2019)  Zástupcovia jednotlivých segmentov Zdravity hodnotia v newslettri  rok 2028. Informácie so zameraním na svoj segment tak dostanú všeobecní lekári pre dospelých,  všeobecní lekári pre deti a dorast, špecialisti, gynekológovia aj ADOS. 

ASL SR a Zdravita pripravila pre členov Newsletter č.1

(4.1.2019)  ASL SR a Zdravita pripravila pre svojich členov prvé číslo newslettru v tomto roku. Nájdete v ňom informácie o doplnkových ordinačných hodinách, informáciu z poisťovne Dôvera o kontrolách  preskripčných a dispenzačných záznamov a informáciu o námietkach  k vyhodnotenie plnenia parametrov v poisťovni Dôvera  

Hodnotenie plnenia parametrov v zdravotnej poisťovni Dôvera

(3.1.2019)  V súvislosti so zasielaním vyhodnotenia plnenia parametrov  zdravotnou poisťovňou Dôvera  poskytovateľom, sa Zdravita zaoberala touto problematikou a požiadala zdravotnú poisťovňu Dôvera o riešenie problémov súvisiacich s vyhodnocovaním plnenia parametrov

Krajskí riaditelia Zdravity podpisujú dodatky s VšZP

V pondelok (17.12.2018) začali krajskí riaditelia Zdravity podpisovať nové dodatky s VšZP.  Dodatky so zvýšenými cenami od 1.1.2019 tak členovia Zdravity dostanú už čoskoro. Sme radi, že naši členovia môžu v týchto predsviatočných dňoch v kľude pracovať a od 1.1.2019 ich čaká významné zvýšenie cien za ich prácu.

Prezident ASL SR na zasadnutí E.A.N.A.

Prezident ASL SR v dňoch 30.11.-1.12.2018 zastupoval neštátnych lekárov na zasadnutí E.A.N.A.. Vo svojom reporte  informoval o kritickom nedostatku zdravotníckeho personálu,  o fungovaní eHealth a zároveň si vymieňal skúsenosti s fungovaním e-SANTE /e-zdravie v Luxembursku /

ASL/Zdravita sa zúčastnila workshopu na MZ SR k stratifikácii nemocníc

(27.11.2018) V súvislosti s prípravou stratifikácie nemocníc považujeme za nutné v rámci projektu hodnotiť aj dopad  na neštátny ambulantný sektor a  možný presun z ambulancií dotknutých ústavných zariadení do ambulancií neštátnych poskytovateľov

Generálny riaditeľ Zdravita na rokovaní Výboru pre zdravotníctvo

Dňa 26.11.2018 sa Generálny riaditeľ Zdravita zúčastnil rokovania Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Hlavným bodom rokovania bol návrh rozpočtu pre rok 2019, ktorý výbor neodporúča schváliť

Prvá medziodborová konferencia ASL SR bola úspešná

(25.11.2018) Prvý ročník medziodborovej konferencia ASL SR predčil všetky očakávania.  Naplnil víziu  spolupráce lekárov rôznych odborností.  Vo veľmi priateľskej atmosfére účastníci  otvorili mnohé otázky spolupráce  medzi odbornosťami. Tešíme sa na ďalší ročník!

Zdravita odsúhlasila dodatky k zmluvám s VšZP

Zdravita odsúhlasila dodatky k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s VšZP, ktoré  budú znamenať viac peňazí pre naše ambulancie.

Zdravita otvára rokovanie o zmluvných podmienkach so ZP Union

Zmluvné podmienky so ZP Union budú predmetom rokovania v najbližšom období. Aj v tejto poisťovni sa budeme snažiť o podporu neštátneho ambulantného sektora.  

Flasch info: Prezident ASL SR na pracovnom stretnutí s ministerkou zdravotníctva

Hlavnými témami rokovania boli nedofinacovanie  neštátneho ambulantného sektora,  pripomienky  k návrhu rozpočtu, nízka cena práce s lekára v ambulancii, zjednodušenie možnosti predaja praxe, Témou bolo aj memorandum k navýšeniu platov sestier, ktoré prezident ASL SR  nepovažuje za vhodné riešenie pre ambulantný sektor, kde je špecifická situácia.

ASL SR/ZDRAVITA: Zásadné pripomienky k rozpočtu na rok 2019

(8.10.2018) Prezident ASL SR a GR Zdravita predniesol na Hospodárskej a sociálnej rade vlády SR  zásadné pripomienky k návrhu  rozpočtu na rok 2019 pre oblasť zdravotníctva, ktorý absolútne nezohľadňuje  alarmujúci stav ambulantného sektora. Vzhľadom na vážnosť situácie zvolávame k tejto téme tlačovú konferenciu.