zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

UNION ZP: STANOVISKO K AKTUÁLNEJ SITUÁCII V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19

Zdravotná poisťovňa UNION vydala v súvislosti so šírením  ochorenia COVID-19 toto stanovisko:

Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,

Slovensko aj naďalej bojuje so šírením ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus. Situácia nie je jednoduchá. Každý občan, firma či inštitúcia musí teraz s plnou zodpovednosťou pristupovať k tejto situácii pre dobro seba, svojich blízkych ako aj celej spoločnosti.
Tiež si uvedomujeme, že pre zvládnutie tejto situácie je kľúčová práca lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov. Mnohí z Vás sú napríklad v prvej línii pri styku s pacientom alebo musia čeliť zvýšenému náporu telefonátov svojich pacientov. Union zdravotná poisťovňa stojí pri Vás a rozhodla sa prijať
niektoré opatrenia, o ktorých veríme, že Vám, prípadne aj Vašim pacientom-našim poistencom uľahčia zvládnutie aktuálnej situácie resp. jej dopady.

Vyhodnocovanie ukazovateľa „preventívne prehliadky“
✓ V Union zdravotnej poisťovni hodnotíme plnenie toho ukazovateľa spätne za predchádzajúci kalendárny rok. To znamená, že vykonávanie preventívnych prehliadok v roku 2020 sa bude hodnotiť v roku 2021.
✓ Chápeme, že mnohí z Vás aktuálne pristúpili k obmedzovaniu vykonávania preventívnych prehliadok, čo bude mať vplyv na ukazovateľ „preventívne prehliadky“. Túto skutočnosť, ktorá je dôsledkom vzniknutej situácie, budeme mať na zreteli pri vyhodnocovaní toho ukazovateľa v nasledujúcom roku tak, aby sa Vás to negatívne nedotklo pri priznávaní bonusu za tento ukazovateľ.

Preventívne prehliadky u pediatrov
✓ Z dôvodu prerušenia vykonávania preventívnych prehliadok u pediatrov dočasne budeme akceptovať posunutie preventívnych prehliadok nad rámec stanovených vekových rámcov.

Uvoľnenie preskripcie u všeobecných lekárov
✓ Všeobecným ambulantným lekárom je tiež umožnené predpísať eRecept aj pri nedodržaní preskripčných a indikačných obmedzení. Váš informačný systém síce bude hlásiť chybu (Lekár nemá odbornosť požadovanú na preskripciu preskribovaného lieku), ale je to možné obísť tzv. „vynúteným zápisom“.
✓ V prípade, že v období predpisu bude dátum odporúčania starší ako 12 mesiacov, lekárovi systém zamietne predpísanie eReceptu. Vtedy odporúčame nezadať odporúčajúceho lekára vôbec a postupovať spôsobom uvedeným vyššie a použiť vynútený zápis.
✓ V čase trvania protiepidemiologických opatrení v súvislosti COVID-19 nebudeme sankcionovať všeobecných ambulantných lekárov za porušenie indikačných a preskripčných obmedzení pri predpise liekov.

Lekárske poukazy na zdravotnícke pomôcky
✓ Interný systém máme nastavený tak, že poistenci majú na vybratie zdravotníckych pomôcok (vrátanie zdravotníckych pomôcok na mieru) až 180 dní od vystavenia lekárskeho poukazu.

eRecept
✓ Posilnili sme podporu pre službu eRecept.
✓ Odporúčame Vám, aby ste obzvlášť v tejto dobe využívali elektronický recept.
✓ Ak máte otázky ohľadne služby eRecept alebo potrebujete našu asistenciu napíšte nám cez erecept@union.sk
✓ Pre rýchlosť vybavenia Vašej požiadavky je dôležité, aby ste nám v maile napísali svoje kontaktné údaje (najmä tel. kontakt, IČO) a popis Vašej požiadavky týkajúcej sa eReceptu.

Ďakujeme za úsilie, ktoré vynakladáte pri starostlivosti o našich poistencov, osobitne v tejto neľahkej situácii. Pevne veríme, že spoločnými silami sa nám ju podarí zvládnuť.

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Asociácia súkromných lekárov SR a ZDRAVITA o.z. sa intenzívne snaží o vyriešenie situácie všetkých ambulantných lekárov v tomto náročnom období, s ohľadom na špecifiká primárnej starostlivosti a špecialistov.