zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

MUDr. ANDREJ ZLATOŠ: „MUSÍME NASTAVIŤ PRÍJMY NAŠICH AMBULANCIÍ TAK, ABY SA ICH PODARILO ZASTABILIZOVAŤ“

Rok 2018 nezačal pre ambulantný sektor a osobitne pre nás špecialistov optimisticky.

Zánik ambulancií bez náhrady, ktorý sa už dlhšie prejavoval v primárnej starostlivosti, výrazne poznamenal aj našu prácu. Pribúdali nám (a stále pribúdajú) pacienti zo zaniknutých ambulancií, ktorých nápor je len ťažké zvládnuť, a ktorých nám poisťovne vzhľadom na limit nezaplatili.

Popri každodenných problémoch ako zlý vtip pôsobila povinnosť   špecialistov    prehliadať   mŕtvych,   ktorú   do legislatívy   nekoncepčne  presadila   jedna   z   odborných  spoločností. Aj vďaka úsiliu ASL SR,  Zdravity a stoviek našich členov, ktorí podpísali oznámenie o nenastúpení k výkonu prehliadok, sa nám podarilo presadiť profesionalizáciu prehliadok mŕtvych a oddelenie prehliadok  od poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zlé ekonomické podmienky, limity a príjmy ambulancií často krát nedosahujúce nevyhnutné náklady na prevádzku – riešenie tohto stavu bolo naším cieľom pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami a tie boli naozaj náročné.

Posun sme najprv dosiahli  v súkromných  zdravotných poisťovniach  Dôvera a Union. Tu   sme dosiahli uzatvorenie zmlúv,  ktoré  jednoznačne prevyšovali  cenové podmienky  VšZP.  V obidvoch poisťovniach sme dosiahli skutočne bezlimitné prostredie, výkony v Dôvere nám už nebudú hradené degresnou cenou bodu. 

Mimoriadne náročné boli rokovania vo VšZP,  ktorá   v tomto čase  stále prezentovala ozdravný plán  a nemožnosť zvýšenia úhrad.  Základným  dokumentom, ktorého naplnenie bolo  primárnym cieľom všetkých segmentov na rok  2018,  bolo memorandum  zo  dňa  26.9.2017,  v ktorom VšZP deklaruje  zvýšenie  úhrad pre členov  Zdravity  o 8 %  v porovnaní  s úhradami  v roku   2017. Na základe toho sme dosiahli v ŠAS po dlhom čase zvýšenie ceny bodu od 1.7.2018.

Správa o skončení ozdravného plánu,  o predpokladanom pozitívnom  hospodárskom  výsledku  VšZP a nové zmluvné podmienky v súkromných ZP boli dôvodom, že sme už v septembri vo VšZP znova otvorili rokovania  o nových cenových podmienkach.  Samozrejme, že vedenie VšZP  mám samo  neponúkalo  zvýšenie úhrad, ako to interpretuje ZAP a prezident SLK…. Zdravita  na prvé rokovanie prišla s výrazne  aktualizovanými požiadavkami, ktoré odrážali vývoj makroekonomickej  situácie na Slovensku  a  odhadovaný hospodársky  výsledok  vo VšZP.    Odchádzala z neho s prísľubom, že VšZP vykoná analýzu….

Vzhľadom na to,  sme  na valnom zhromaždení vykonali analýzu aj my a jej výsledkom bolo  prijatie  uznesenia o vypovedaní  zmlúv v prípade, že VšZP  neupraví ceny  od 1.1.2019   na úroveň  ostatných  ZP na trhu   zdravotného postenia.   Tento záver sme oznámili aj poisťovni.  Nasledovala vzájomná korešpondencia a ďalšie rokovania.

Výsledok už poznáte: už od 1.10.2018 sme podpisovali dodatky s ďalším zvýšením ceny bodu pre špecialistov. Okrem toho sme podpísali memorandum na základe ktorého došlo od 1.1.2019 k tretiemu zvýšeniu cien pre špecialistov v priebehu  pol roka.

Dosiahli sme

  • nárast  ceny  bodu  medzi 30. júnom  2018 a 1.1.2019  12,27 %
  • nárast  ceny  IPP  medi  tretím kvartálom  2017  a tretím  kvartálom 2018    250 %
  • nárast  ceny IPP medzi tretím kvartálom 2017  a prvým kvartálom 2019     325 %.

Historickým momentom  je  reálny  bezlimitný stav od 1.7.2018  vo všetkých  poisťovniach, uvedomujúc si jeho dočasné ohraničenie  v zdravotnej poisťovni  UNION  a vo VšZP,  ale len  do času  nastavenia určitých  mantinelov,  ktoré už  vznikajú  na spoločných rokovaniach a ich prijatie bude zárukou  pokračovania  bezlimitného prostredia.

Dôvera v záujme predchádzania „zneužívaniu“ bezlimitného prostredia navrhovala  ochranný mechanizmus, ktorý sa má vzťahovať na poskytovateľa, ktorý v bezlimitnom prostredí zvýši počet vykázaných bodov na poistenca  o viac ako 10%. ZAP má tento mechanizmus priamo v zmluvách a na základe neho, pokiaľ člen ZAP prekročí uvedenú hranicu, automaticky bude mať základnú cenu bodu bez ohľadu na plnenie parametrov !!!  Tým však sa jeho cena práce dostane hlboko pod úroveň   VšZP ( priepastných  13,34 %  !!! ),  hoci  je zmluva s Dôverou Dr. Kollárom  dávaná za vzor a cieľ,  ktorý  chceli dosiahnuť  výpoveďami  !!!  Zdravita ale takýto mechanizmus do zmlúv nepripustila!

Naši členovia  tak  len na  úhrade nadlimitných  výkonov  pre  VšZP  podľa  údajov  z roku 2017  dostanú sumárne v druhom polroku  2018 cca   570 000  €  úhrad  naviac  oproti  roku 2017 a v roku 2018  to bude minimálne  1 147 000 €.  O tieto prostriedky  kalkulované na  druhý polrok  2018  bohužiaľ  kolegovia – členovia ZAP  nenávratne  prišli  …..

Tendenciu sme za posledné  2 roky  nastavili  správne.  Úroveň  nárastu  úhrad pri  zohľadnení  rastu  cien bodu,  rastu  cien   IPP,  vyčlenenia  IPP nad  limit     je  medzi  30.9.2017   a 1.1.2019  (   teda   za    16  mesiacov)  viac  ako  22% u tých čo neprekračovali   limity,   a viac   ako 26 %   u tých čo nemali   do 1.10.2017   reálne hradené  IPP  lebo  im spadli  do  nadlimitu .   Ak pridáme   efekt   bezlimitného prostredia  a budeme  rátať  len to, čo naši  členovia urobili  zadarmo  v roku  2017, teda bez  efektu  zmeny  správania  sa v bezlimitnom    prostredí   je to  ďalších  3,6 %.   Potom sa reálny   rast   úhrad  za posledných  16 mesiacov  pohybuje  od  25,6  do  30%.  

Rok  2018  teda nebol  ľahký,  prvý  krát od  roku  2012  valné zhromaždenie  zaviazalo  spoločných  zástupcov  Zdravity k vypovedaniu  zmlúv  za presne definovaných podmienok ….  ale   myslím si,  že to  stálo  za to.

Ale  ako to už býva, každá minca má dve strany. Zdravita pri rokovaniach s VšZP dosiahla úspech a krehká spolupráca, ktorá sa začala rodiť medzi Zdravitou a ZAP po odstúpení Marián Kollára z funkcie predsedu správnej rady ZAP sa rozbila.

Až   do  24.10.2018  prebiehala  intenzívna  telefonická  a mailová komunikácia  medzi   predsedom správnej  rady   ZAP MUDr. Kotekom a zástupcami Zdravity. Obe strany mali súhlasné stanovisko, že zo strany VšZP je nutné minimálne dorovnanie podmienok ostatných poisťovní.

Spolupráca sa rozbila práve vtedy, keď sa Marián Kollár začal osobne verejne angažovať „v prospech“ ZAP.  Do  hry tak opäť vstúpil   trójsky kôň  lekárskeho stavu v osobe súčasného  prezidenta  SLK a začal dokonale plniť svoju dlhodobú úlohu  – osočovať všetky ostatné organizácie, a tak  zamedziť ich  komunikácií  a spoločnému postupu.  A samozrejme zviditeľniť sa.

Boli sme svedkami zavádzania, osočovania, neodbornosti, ale  to je  obohratá  stará pesnička a história sa už  opakovala niekoľko  krát  …  Pre  členov  ZAP  vždy počínanie MUDr. Kollára  (či  už pri výpovediach  Dôvere alebo  teraz  VšZP)  znamenalo okrem  stresu   aj nemalú  finančnú  ujmu ….

Prečítajte si o podobnej situácii v roku 2017  

Neznalosťou  zmluvných  podmienok súkromných  zdravotných poisťovní   ZAP  ohrozoval  podmienky vyjednané Zdravitou – nakoľko  v segmente ŠAS, by akceptácia  požiadavky Mariána Kollára : “Nechceme ani  o cent  viac  ako máme v súkromných  ZP “   znamenala  pokles  úhrad  od VšZP  o 13,5%   oproti podmienkam  vyrokovaným  Zdravitou !!! 

Počas tohto obdobia sme od ZAP-u a Mariána Kollára počúvali meniace sa dôvody, prečo ZAP zmluvy s VšZP nemôže podpísať, ktoré vyústili do požiadavky retroaktívneho doplatenia toho, čo ZAP v júni odmietol…  Išlo už len o to, nejako sa zo situácie dostať a niečo (hocičo) získať.  A na Silvestra ZAP oznámil, že je   pripravený za všetkých svojich členov zmluvy s VšZP podpísať.  

Čas  aj konečný postoj  ZAP podpísať  dodatky,   je  dôkazom, že tvrdenia zástupcov Zdravity    že dojednali  lepšie podmienky ako žiadal  ZAP sú pravdivé !!

Čas tiež ukázal, že  odchod Mariána Kollára z funkcie v ZAP bol len  fingovaný  a opäť  raz  dokázal  rozbiť  rodiacu sa  reálnu  spoluprácu  naprieč  ambulantným sektorom  a tiež ukázal fakt, že ZAP nie je nezávislý od SLK a Mariána Kollára. Je to škoda, lebo vzájomná spolupráca Zdravity a ZAP do jeho  zásahu fungovala  lepšie ako kedykoľvek pred  tým   a  mohla napomôcť napredovaniu celého ambulantného sektora. 

Napriek tomu Zdravita bude intenzívne pokračovať  v práci a pripravovať sa na ďalšie výzvy. Musíme v prvom  polroku  2019  zadefinovať a odborne podložiť aktuálne ekonomické ciele  –  výšky  úhrad,  ktoré  zabezpečia  pokračovanie   ambulantného  sektora  na Slovensku.  Musia to  byť podmienky atraktívne natoľko, že pri  odchode lekára  do  dôchodku  nebude tento musieť  zamknúť  ambulanciu  a odovzdať  karty  pacientov  do  archívu  VUC ako je tomu  dnes,  ale  bez  problémov nájde  mladého  lekára pre ktorého  budú podmienky  zmluvnej ambulancie  natoľko  zaujímavé,  že bude ochotný  opustiť pokojné  vody  dnes  pomerne  dobre  plateného  lekára  zamestnanca  a príde na  ambulanciu  pokračovať  v starostlivosti o našich  pacientov. 

Nebudeme bez  podkladov a ekonomických analýz búchať po  stole na štýl  pána  Kollára a vystavovať lekárov rizikám  nezmluvného  vzťahu  a pritom nepochopiteľne  žiadať   nižšie úhrady  ako sú už viac ako  2 mesiace zápisnične  garantované inou  organizáciou!  Máme predsa   jasné  a nespochybniteľné  hranice  požiadaviek  na  zdravotné poisťovne, ktoré musia  zabezpečiť  pokračovanie ambulantnej  sféry   na  Slovensku. Tieto bude musieť akceptovať predovšetkým ministerstvo financií a zohľadniť ich pri tvorbe rozpočtu, pokiaľ má  o 3-5  rokov občan nájsť ešte lekára, ktorý  ho v ambulancii  ošetrí. 

Čísla zvýšení spomínané vyššie   vyzerajú  pekne,   ale treba si uvedomiť, že  štartovacia   úroveň  priemernej úhrady na  ŠAS  ambulanciu  za rok   2017,   z ktorej  je  rast   kalkulovaný bola  žalostne  nízka !  Preto  musíme ísť  ďalej a nastaviť príjmy našich ambulancií tak, aby sa ich sieť podarilo zastabilizovať.   

Čítajte tiež ROZHOVOR S MUDr. ZLATOŠOM, ZÁSTUPCOM SEGMENTU ŠAS ZDRAVITY pre Zdravotnícke noviny z decembra 2017