zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

INFORMÁCIA VšZP K PREDPISOVANIU ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK CEZ E-RECEPT

Keďže sa praxi často objavujú nejasnosti týkajúce sa   predpisovaného/ uvádzaného množstva zdravotníckych pomôcok na preskripčných a dispenzačných záznamoch poskytla VšZP k tejto otázke nasledovné vyjadrenie: 

Na preskripčnom aj dispenzačnom zázname je potrebné vždy uvádzať množstvo zdravotníckej pomôcky predpisované/ vydávané vyjadrené na počet základným merných jednotiek – MJD, ktoré sú uvedené v kategorizačnom zozname v stĺpci „I“.  Nie vždy je uvedená v zozname základná merná jednotka v súlade s doplnkom názvu v stĺpci „F“ a preto sa môže stať, že aj pomôcky, ktoré majú v doplnku názvu uvedené X ks v balení, sa v konečnom dôsledku budú predpisovať a vydávať na počet ks a nie na celé balenie.

Najčastejšie chyby v predpisoch sa vyskytujú u pomôcok zo skupiny A, B, D a F. Preto VšZP pripravila pomôcku na rýchle zorientovanie vypracovanú podľa kategorizačného zoznamu platného k 1.7.2019.

Zdravotnícke pomôcky skupiny A predpisované na ks

Zdravotnícke pomôcky skupiny A predpisované na bal

Zdravotnícke pomôcky skupiny F predpisované na ks / bal

Zdravotnícke pomôcky skupiny D predpisované na bal / set

Zoznam inkontinenčných pomôcok s výpočtom max množstva

V tabuľke inkontinenčných zdravotníckych pomôcok skupiny B je aj pomôcka na výpočet predpokladaného maximálneho mesačného limitného množstva pri predpise 1 druhu zdravotníckej pomôcky podľa maximálnych cien uvedených v kategorizačnom zozname pre jednotlivé stupne inkontinencie.

Legislatíva nedovoľuje lekárni pri výdaji liekov, pomôcok a dietetických potravín vydať väčšie množstvo, ako je množstvo uvedené v predpise a v prípade zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ani iný  kód pomôcky/dietetickej potraviny. Môže vydať len toľko, koľko je predpísané alebo menej (po dohode s pacientom resp., ak predpísané množstvo prekračuje mesačný fin. limit). Preskripcia zdravotníckych pomôcok s uvedeným množstvom 0 alebo 1 (napríklad plienky B*), pokiaľ lekár požaduje výdaj „do limitu“, je  v rozpore s legislatívou a z tohto dôvodu bola v eRecepte zavedená kontrola, ktorá nedovoľuje vystaviť preskripčný záznam s nulovým alebo záporným množstvom.

Opakovaný predpis pre zdravotnícke pomôcky je v legislatíve zavedený od 1.1.2019 avšak pomôcky, ktoré môžu byť týmto spôsobom predpisované má ustanoviť vyhláška MZ SR, ktorá zatiaľ nebola vydaná, preto oficiálne by takéto „opakované poukazy nemali vznikať“.

Keďže ambulantné informačné systémy už umožňujú vznik opakovaných preskripcií aj na (inkontinenčné) zdravotnícke pomôcky a bude to z našej strany akceptované aj pred vydaním predmetnej vyhlášky za predpokladu, že sú tieto preskripčné záznamy vystavené správne. Jediné obmedzenie je, že k prvému výberu na opakovaný poukaz musí dôjsť do 7 dní (ako u liekov). Pokiaľ nedôjde k aktivácii opakovaného receptu, nie je možné realizovať naň ani ďalšie výbery po uplynutí nastavenej periódy.