zdravita@aslsr.sk   

+421 /25 2632 1345

ZDRAVITA

NAJVÄČŠIE ZDRUŽENIE NEŠTÁTNYCH AMBULANTNÝCH LEKÁROV

SILA  -  PROFESIONALITA  -  SKÚSENOSTI

ĎAKUJEME PÁN KOLLÁR, ALEBO AKO TO V SKUTOČNOSTI JE

V posledných dňoch rezonovala na verejnosti otázka nepodpísania zmlúv medzi poisťovňou Dôvera a ZAP.  V stredu (4.10.2017) v médiách odznela informácia, že obe strany sa už dohodli a  MUDr. Kollár údajne požiadal Dôveru, aby vyrokované navýšenie zapracovala aj do zmlúv ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Doktorovi Kolárovi ďakujeme, ale …. na základe stanoviska Protimonopolného úradu SR (PMÚ), ktoré je mu iste známe,  sa základné zmluvné podmienky zo strany poisťovní ponúkajú všetkým poskytovateľom rovnako. Ďalšie zvyšovanie sa realizuje prostredníctvom „projektov“, ktoré   ZAP odmietol. Zdravita o projektovom financovaní rokovala  a v Dôvere dosiahla významné zlepšenie cenových podmienok. Takže pokiaľ budú podmienky dohodnuté v Dôvere pre ZAP, ponúknuté  iným poskytovateľom, bude to najmä z dôvodu stanoviska PMU. Otázkou je, či ich oslovení poskytovatelia príjmu  a aký vplyv na príjmy poskytovateľov budú mať ZAP-om vyrokované zmluvné podmienky od 1.10.2017, keď napr. Zdravita má zvýšené ceny už od 1.8.2017!!!    O aké zvýšenie sa jedná? Členovia Zdravita majú na základe dodatkov k zmluvám paušálne zvýšenie cien o  3% a okrem toho zvýšenie o viac ako 3% zavedením nových výkonov (pre segment všeobecného lekárstva) a cenovým zvýhodnením ďalších dohodnutých výkonov. Ak je pravdou to, čo na všetky strany šíri doktor Kollár, že sa ZAP-u podarilo odstrániť „ nezmyselné hodnotiace koeficienty“, tak to žiaľ členovia ZAP-u naozaj pocítia, ale mínusom. Alebo je to len, tak ako ďalšie tvrdenia doktora Kollára, len jeho marketingový ťah?  Už v októbri budeme vedieť vyčísliť o koľko nám platby stúpli. Porovnanie zvýšených cien aj za ostatné poisťovne pre svojich členov pripravujeme, spolu s odporúčaniami pre vykazovanie. Okrem toho máme so všetkými poisťovňami uzatvorenú dohodu o pokračovaní rokovaní o cenových podmienkach v prípade, ak dôjde k doplneniu zdrojov do zdravotníctva. A keďže Zdravotnícky výbor NR SR schválil zvýšenie odvodov za poistencov štátu do konca roka z pôvodne navrhovaných 4,73 % na 5,67 %, otázka ďalšieho zlepšenia cenových podmienok pre členov Zdravity, je zdá sa, reálna.